วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565

งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 และเกรด 9 -12