วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565

ฝ่ายกิจการนักเรียน งานกิจกรรมนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันรำลึกพระคุณมารดา เพื่อให้ลูกตระหนักและทดแทนพระคุณในความรักของแม่ หญิงผู้ให้กำเนิด หญิงผู้ทำหน้าที่ปกป้อง คุ้มครอง ดูแลรักษา และคอยประคบประหงม เอาใจใส่ลูก ยอมเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อลูกด้วยดีเสมอมา จนอาจกล่าวได้ว่า แม่ คือ ผู้ที่รักลูก...ยิ่งชีวิต