วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดิน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันมหามิ่งมงคล 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2565