วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565

ฝ่ายกิจการนักเรียน งานกิจกรรมนักเรียน จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ผ่านวีดิทัศน์    “การไหว้ผู้มีพระคุณ” พร้อมทั้งได้ฝึกปฏิบัติ ซึ่งนักเรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง อ่อนช้อย อันสอดคล้องกับคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เรื่อง เชิดชูความเป็นไทย