วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสี ดอกลิสเกม ครั้งที่ 19
 
โดยมีมาแมร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะภคิณี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยแมร์มีเรียม เดอ แซงต์อานน์ กิจเจริญ เซอร์เซเลสตินา เดอ มารี กิจเจริญ อธิการิณีโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ คุณพ่อยอแซฟ ทัศมะ กิจประยูร จิตตาธิการโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ คณะเซอร์ คณะครู และนักเรียน
โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ รู้จักการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ และเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะและผลงาน ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการเหมาะสมตามช่วงวัย
3. เพื่อส่งเสริม ให้นักเรียน มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสภาวะทางอารมณ์ และสุขภาพจิตที่ดี และเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและรู้จักให้เกียรติผู้อื่น
ในการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ภายใต้ธีม Synod 2021 – 2024 “การก้าวเดินไปด้วยกัน”

323653914 716571110089861 770789010109707098 n323879470 677126597394983 1695329268111801431 n323912069 637492658150466 6423151244976987771 n324181270 728238595124400 7816238703762704467 n