วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565

งานกิจกรรมชมรม (ระดับชั้นมัธยมศึกษา) ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดการประกวดนำเสนอความรู้ผ่านแอปพลิเคชัน TikTok ในหัวข้อ “TikTok Creator : พลังรัก...นักออกแบบ” เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ บูรณาการความรู้ ทักษะ และเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีในฐานะที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ ได้ผลดังนี้ :

- รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงนงนภัส เตชะมณีวัฒน์ นักเรียนเกรด 8/3 ชื่อผลงาน “สอนวาด Anatomy”

- รางวัลรองชนะเลิศ เด็กหญิงศุภรัตน์ ชมระกา นักเรียนเกรด 8/2 ชื่อผลงาน “วิธีวาดภาพด้วยลายเส้น”