วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียน งานกิจกรรมนักเรียน จัดกิจกรรมค่ายเนตรนารีสัมพันธ์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเกรด 1

โดยมีเซอร์เบอร์นาดีน สุกัลยา สถาพรวลัยรัตน์ เป็นประธานในพิธี โดยมีครูผู้ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะที่จำเป็น เกิดความสุข สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ และมีจิตสาธารณะ อันสอดคล้องกับหลักสูตรการพัฒนาผู้เรียน และเอกลักษณ์ของโรงเรียน
329135148 2700969803379054 3615416364515526003 n329177120 555848713273140 5457411747674564870 n