วันศุกร์ที่  26  สิงหาคม  2565

เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและสร้างภูมิต้านทานโรคให้กับนักเรียน  การฉีดวัคซีนสามารถลดการแพร่ระบาด  ลดความรุนแรง

ของอาการ  ลดการเสียชีวิตได้ ดังนั้นทางโรงเรียนเห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีนที่สามารถควบคุมและปกป้องให้นักเรียน

ปลอดภัยจากโรคดังกล่าวได้

002    004

006    005