วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ จัด Opening Meeting การตรวจประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โดยฝ่ายมาตรฐานคุณภาพเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การจัดโครงการ
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

LINE ALBUM Opening Meeting 2 2565 221201 0LINE ALBUM Opening Meeting 2 2565 221201 1LINE ALBUM Opening Meeting 2 2565 221201 6LINE ALBUM Opening Meeting 2 2565 221201 5