เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพได้จัดกิจกรรมการแบ่งปันความรู้ในการตรวจประกันคุณภาพภายในสำหรับผู้ตรวจประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนวเนต์ใหม่ปีการศึกษา 2563 - 2565 และผู้ตรวจประกันคุณภาพที่สนใจ ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มีผู้ตรวจประกันคุณภาพภายในฯ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 27 คน
โดยมีนางสาวจิติมา มณฑาศวิน และนางสาวนุจรีย์ ผิวงาม เป็นผู้แบ่งปันความรู้ 

 S 11329675S 11329677