^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

85661

เซอร์เซเลสตินา(ยุภี  กิจเจริญ)

อธิการิณี

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

regit

Award

Vinaora Visitors Counter

337086
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
39
406
2278
331373
1598
16544
337086

Your IP: 3.237.97.64
Server Time: 2021-03-05 01:19:09

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          ระเบียบการรับสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การสมัคร มีดังนี้

          1. แผนการเรียนที่เปิดรับสมัคร

1.1  แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์

1.2  แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ

1.3  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส

1.4  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน

1.5  แผนการเรียนภาษาและสังคมศึกษา(เลือกเรียนสนทนาภาษาฝรั่งเศสหรือสนทนาภาษาภาษาจีน)

1.6  แผนการเรียนศิลปะและการออกแบบ

          2. วัน เวลา สถานที่ จำหน่ายใบสมัคร

-     จำหน่ายใบสมัครในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 – วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ที่ห้องการเงิน อาคารเซนต์แมรี่ ราคาชุดละ 200 บาท

3. คุณสมบัติของผู้สมัครและเกณฑ์การพิจารณา

3.1  เป็นนักเรียนหญิงที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

3.2  เป็นนักเรียนหญิงกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ของโรงเรียนต่างๆ

3.3  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ตั้งตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม สามารถปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียนได้อย่างสม่ำเสมอ

โรงเรียนจะพิจารณารับสมัครนักเรียนเข้าสมทบในแต่ละแผนการเรียน ตามอัตราที่โรงเรียนกำหนด

          4. วัน เวลา สถานที่ ยื่นใบสมัคร

4.1  วันจันทร์ที่ 22 – วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ที่ห้องการเงิน อาคารเซนต์แมรี่

4.2  ผู้ปกครองยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

4.3  เอกสารที่จะต้องนำมาวันยื่นใบสมัคร (เรียงเอกสารตามรายการ)

4.3.1   ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิมขนาด 1 นิ้ว
กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนด้วยตัวบรรจง

4.3.2   รูปถ่ายหน้าตรงเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิมขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

4.3.3   ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) แสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน
ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

5. กำหนดการสอบคัดเลือก

5.1  วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 13.40 น. กรุณามาก่อนเวลาสอบ 30 นาที

หมายเหตุ :   1. นักเรียนที่สมัครสอบแผนการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ เลิกสอบเวลา 14.45 น.

                 2. นักเรียนที่ไม่มาสอบในวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ

5.2  วิชาที่สอบ 5 วิชา (วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ)

นักเรียนที่สอบแผนการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ จะต้องสอบวิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เพิ่มอีก 1 วิชา

5.3  ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ

5.3.1  นักเรียนแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนเดิม และทำข้อสอบด้วยความสุจริต

5.3.2  นักเรียนมีบัตรประจำตัวผู้สอบ , บัตรนักเรียน , บัตรประชาชน หรือบัตรแสดงตน

5.3.3  นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบให้พร้อมได้แก่ ดินสอ 2B ยางลบดินสอ กบเหลาดินสอ ปากกา

5.3.4  ไม่อนุญาต ให้นำหนังสือ บันทึกย่อ เครื่องคิดเลข อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด เข้าห้องสอบ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ นาฬิกาโทรศัพท์ ให้นำเฉพาะเครื่องเขียนที่ใช้ในการสอบเข้าห้องสอบเท่านั้น

5.3.5  นักเรียนเข้าห้องสอบตามเวลาที่กำหนดและนั่งตามเลขที่ที่กำหนด

5.3.6  ไม่พูดคุยในห้องสอบ และขณะทำการสอบ หากมีปัญหาเกี่ยวกับข้อสอบให้ยกมือถามกรรมการ
คุมสอบเท่านั้น

5.3.7  เมื่อหมดเวลาสอบให้หยุดทำข้อสอบทันที

5.3.8  นักเรียนไม่ออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลา

*หากผิดจากข้อปฏิบัติในการสอบถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ*

          6. การประกาศผลสอบ

6.1  ผลการสอบจะส่งทางไปรษณีย์หลังการสอบประมาณ 30 วัน

          7. เอกสารที่ใช้วันมอบตัว (เรียงเอกสารตามลำดับดังนี้)

7.1  แคชเชียร์เช็คค่าใช้จ่ายตามรายการ (เขียนชื่อนักเรียนไว้ด้านหลัง ไม่รับเงินสดและเช็คส่วนตัว)

7.2  ใบรายการค่าใช้จ่ายในการมอบตัว

7.3  ใบมอบตัวฉบับจริง กรอกรายละเอียดด้วยตัวบรรจง

7.4  เอกสารต่างๆ ที่แจ้งไว้ในใบค่าใช้จ่ายในการมอบตัว เรียงตามลำดับ

7.4  ใบสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

**นักเรียนที่มอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคน

ต้องเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อนตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด**