^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

85661

เซอร์เซเลสตินา(ยุภี  กิจเจริญ)

อธิการิณี

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

regit

Award

Vinaora Visitors Counter

209032
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
211
366
577
204101
2563
20082
209032

Your IP: 3.236.126.69
Server Time: 2020-07-06 07:06:53
ที่  ชื่อ สกุล ชื่อเรื่อง อ่าน
1 นางสาวพงษ์ลดา ศุระศรางค์ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวก
การลบ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 5 STEPs ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 icon download
2 นางสาวอาภรณี โชตินาเสียว การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาที่มีการจัดการ เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) วิชาคณิตศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ เกรด 1  
icon download
3 นางกัญญาภัสส์ ชัยสิริเตชินทร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องการชั่ง ตวง วัด โดยใช้แบบฝึกทักษะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
icon download
4 นางสาวพัชราภรณ์ วงศ์ชูเวช ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ การหาร จากการใช้ สื่อออนไลน์และแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
icon download
5 นางสาวณัฐกฤตา รัตนะวัน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบาก การลบ การคูณ
และการหารระคน โดยวิธีสอนแบบโมเดลซิปปา 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
 
icon download
6 นางชาริณี หงศาลา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการหารใช้แบบฝึกการพัฒนาทักษะการหาร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6
 
icon download
7 นางสาวนฤภัทร วิชัยประเสริฐ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารระคน โดยใช้
แบบฝึกการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารระคน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
 
icon download
8 นางสาวอมรรัตน์ เหล่าบุญมา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนใช้บทเรียนโปรแกรม Microsoft Power Point  และการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
icon download
9 นางสาวสาวณี กาโพ ผลของการใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์(การลบ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3  
icon download
10 นายศุภกรณ์ โสภาศรี การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการ สอน แบบ 4 MAT  
icon download
11 นางสาวดวงกมล สุขทัศน์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เรื่อง จำนวนเต็มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่น (Play and Learn)  
icon download
12 นางสาวมุกรินทร์ สิงห์กระโจม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก  การลบ  การคูณ
การหารพหุนาม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
 
icon download
13 นางสุขุมาลย์ แสงดี การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์เรื่องเซตโดยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL)   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  
icon download
14 นายสุบรรณ์ สีหาอาจ การเปรียบเทียบผลการสอนความน่าจะเป็นด้วยสื่อลูกเต๋า  
icon download
15 นางสาวฐินะกุล น้อยพรหม การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) โดยเน้นเทคนิค KWDL  
icon download
16 นางศิริพร ใจเพ็ชร์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน โดยวิธีการสอนแบบค้นพบด้วยการแนะแนวทางสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
icon download
17 นางสาวรวินทร์ มัจฉากล่ำ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดการสอนเรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเซียลและฟังก์ชันลอการิทึม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   
icon download