^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

85661

เซอร์เซเลสตินา(ยุภี  กิจเจริญ)

อธิการิณี

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

regit

Award

Vinaora Visitors Counter

063323
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
786
835
2643
58021
10235
16675
63323

Your IP: 3.93.75.242
Server Time: 2019-11-20 18:08:06

ภาพนง1

รบสมคร ep

ที่  ชื่อ สกุล ชื่อเรื่อง อ่าน
1 นางสาวดวงใจ สุระพุทธ รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐานภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปี่ที่ 1 ปีการศึกษา 2561  icon download
2 นางสาวปัทมาภรณ์ จิตตารมย์ การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เพลงประกอบการสอน  icon download
3 นางสุภา ทองแท้ การพัฒนาการอ่านจับใจความเรื่องสั้น วิชาภาษาไทย ของนักเรียนภาคภาษาอังกฤษ เกรด 1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
ด้วยกระบวนการกลุ่มที่ใช้แผนผังความคิด
 icon download
4 นางสุดา บุญคล้าย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการเขียนสะกดคำยากของนักเรียนภาคภาษาอังกฤษ เกรด 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดย ใช้เกมการศึกษา  icon download
5 นางเนาวรัตน์ จิตวิริยะยิ่งยง ผลของการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียนภาคภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  icon download
6 นางมยุรี เอี่ยมอ่วม การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำมาตราตัวสะกดโดยใช้แบบฝึก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  icon download
7 นางสาวนฤมล ขำหมื่นไวย์ การพัฒนาการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 ที่ถูกต้องโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคำควบกล้ำ  icon download
8 นางสาวมณฑิรา มาลารักษ์ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการใช้นิทานประกอบการสอน เรื่อง พยัญชนะอักษรนำกับการสอนแบบปกติของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3
 icon download
9 นางสาวนิรมล กันพิพิธ การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงควบกล้ำแท้กับคำควบกล้ำไม่แท้โดยใช้ แบบฝึกการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำแท้กับคำควบกล้ำไม่แท้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1  icon download
10 นางสาวผกาใจ วิชุลดาวุธ การใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาความสามารถการเขียนด้วยกระบวนการคิด : การเขียนเรียงความวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 (ภาคภาษาอังกฤษ)
 icon download
11 นางสาวเสาวลักษณ์ สีบุญเรือง การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำพื้นฐานภาษาไทยโดยใช้แบบฝึก
การอ่านและการเขียนคำพื้นฐานภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
 icon download
12 นางจันทร์เพ็ญ คงชูญาติ การทดลองสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำกับนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  icon download
13 นางปฐมาวดี จีระบุศย์ การพัฒนาการอ่านและเขียนคำราชาศัพท์โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียน ชั้น Grade 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  กรุงเทพมหานคร  icon download
14 นางสาววาสนา ยิ้มฉาย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านคำพื้นฐานภาษาไทย โดยใช้แบบฝึก ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนภาคภาษาอังกฤษ  icon download
15 นางกาญจนา นงนวล ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบแบบฝึกทักษะที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำของ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 icon download
16 นางสาวใบทอง หอมอ้ม ผลการใช้รางวัลในการเสริมแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1  icon download
17 นางบุษบา ลิ้มตระกูล พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนตัวสะกด โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและ  เขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  icon download
18 นางสาวพนิดา กล่อมปัญญา กาศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  icon download
19 นางสาวสุพรรษา เมืองสน การวิจัยเพื่อพัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญคำประพันธ์ประเภทกลอน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญคำประพันธ์ประเภทกลอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  icon download
20 นางสายไหม อินทุเศรษฐ การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์   โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  icon download
21 นางพรรณพิภา เทศทอง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ (Backward  Desing)  icon download
22 นางสาวสมใจ จันทร์เรือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องประโยคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดยใช้ชุดการเรียนด้วยตนเอง
 icon download
23 นางสาวสุจิตรา ศรีจำรัส การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาก่อนและหลังการทดลอง  icon download
24 นางสาวศิริรัตน์ ตันรัตนะ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รัยการจัดการเรียนการสอนแบบตกผลึก (Crystal-based Approach)  icon download
25 นายกฤชธนา จินตนาพรศิริ การแก้ปัญหาการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ SQ3R  icon download
26 นางสาวสุปรียา นาคเรืองศรี การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงควบกล้ำ ร ล ว โยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  icon download
27 นางสาวเนตรทราย เฉยตรองการ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์โดยใช้แบบฝึกการอ่านคิดวิเคราะห์  icon download
28 นางสุพร สังข์แก้ว การแก้ปัญหาการอ่านจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
(ภาคภาษาอังกฤษ) โดยใช้การสอนควบคู่การทำแบบฝึกทักษะและการให้
 icon download
29 นางสาวนุจรีย์ ผิวงาม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อการสอนออนไลน์ในวิชาภาษาไทย เรื่อง ความเกี่ยวข้องระหว่างวัฒนธรรมกับภาษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 (ภาคภาษาอังกฤษ)  icon download