^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

85661

เซอร์เซเลสตินา(ยุภี  กิจเจริญ)

อธิการิณี

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

regit

Award

Vinaora Visitors Counter

063321
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
784
835
2641
58021
10233
16675
63321

Your IP: 3.93.75.242
Server Time: 2019-11-20 18:01:07

ภาพนง1

รบสมคร ep

ที่  ชื่อ สกุล ชื่อเรื่อง อ่าน
1 นางสาวสรัญภร จิรมนุญโย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Adjective and Adverb ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนด้วยการใช้แบบ
ฝึกหัดเพิ่มเติม โดยเพื่อนสอนเพื่อน
 
2 นางวรากุล ศรีคำซอน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านคำศัพท์และทักษะการฟัง พูดภาษาอังกฤษโดยการใช้กิจกรรมเพลงที่มีเนื้อเรื่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  
3 นางสาวกุลิสรา โกมล การพัฒนาความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ที่ได้รับการสอน
โดยวิธีสอนแบบการตอบสนองด้วยท่าทาง
 
4 นางปาริชาต ประดับเพ็ชร์ ผลของภาพที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในการเขียนคำศัพท์เรื่อง Lunch ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
5 นางสาวนงนุช อัญญะมณี การสร้างแบบฝึกเสรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเซฟคอนเวนต์  
6 นางมณฑา ดนตรีรส การใช้เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  
7 นางณัฐพร ทองแท้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  
8 นางสาวจุฑามาศ รัตนสูรย์ การพัฒนาการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้รูปภาพเป็นสื่อประกอบการสอน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3  
9 นางสาวบุบผชาติ นิมิตเดชวงศ์ การพัฒนาความสามารถทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่อง Article ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปอิเล็กทรอนิกส์  
10 นางสาวอนงค์ศรี อัญญะมณี การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  
11 นางสาวกฤติกา ปานสีทอง ผลของกิจกรรมการสอนเขียนของแฟรงค์ พี รุตเตอร์ ที่มีต่อความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนอยู่ในระดับต่ำ  
12 นางคนึงนิตย์ เกิดสบาย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Past Tense ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค G.I.  
13 นางสารภี กุศลส่ง การพัฒนาทักษะการพัฒนาทักษะการเขียนโดยใช้วิธีการสอนแบบ Jigsaw ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  
14 นางสาวญาณิตา หนูมอ การพัฒนาผลการใช้แผ่นป้ายสัญลักษณ์ เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการมี ระเบียบวินัยในชั้นเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 และ 2/4  
15 นางสาวจุฑารัตน์ โล่ห์ตระกูลวัฒน์ การพัฒนาการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในประโยค
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกแลการเรียนรู้แบบร่วมมือ
 
16 นางรัสรินทร์ เอนกกุลพิพัฒน์ ผลของการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือแบบ STADที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ  เรื่อง Conditional Sentence ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
17 นายกรกฎ อินทรโชติ การพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง Tense โดยใช้ชุดกิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
18 นางสุภาวดี ดำรุง การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้คลิปภาพยนตร์   
19 นางสมศรี อึงพิทักษ์พันธุ์ การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพในการสื่อสารของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ  STAD
 
20 นางสาวชุลีพร เพียรช่าง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Gerund และ
Infinitive ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์
 
21 นางสาวจิติมา มณฑาศวิน การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แผนภูมิความหมาย  
22 นางสาวอรทัย ธาดารัตนกุล การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศส โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ B-SLIM  Model เรื่อง Comparaison ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
23 นางสาวพัทร์ธรี เอื้อสิริมนต์ ผลของการสอนโดยใช้ Mind Mapping ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Agreement ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4