^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

85661

เซอร์เซเลสตินา(ยุภี  กิจเจริญ)

อธิการิณี

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

regit

Award

Vinaora Visitors Counter

208985
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
164
366
530
204101
2516
20082
208985

Your IP: 3.236.126.69
Server Time: 2020-07-06 06:03:36
ที่  ชื่อ สกุล ชื่อเรื่อง อ่าน
1 นางพัชรี พรหมมาก ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ TAI ร่วมกับเทคนิค STAR ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์  icon download
2 นางสาวพริ้มเพรา คุ้มเมือง การศึกษาผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเจตคติด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือและเน้นประสบการณ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
 icon download
3 นางสาวกัญญา ปานช่วย การใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  icon download
4 นางสาวศิริพรรณ ถาวระวรณ์ การสร้างสื่อประสมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  เรื่อง ลักษณะของสัตว์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  icon download
5 นางสาวสุดสวาท จันทร์อบ ผลการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์ เรื่องหิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  icon download
6 นางสาวณัฐจิตติ เพิ่มรุ่งเรือง การฝึกทักษะกระบวนการคิด ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึก  ทักษะการสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์พืชของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1  icon download
7 นางสาวจิราพร ศรีสุลัย ชุดการสอน เรื่อง การขยายพันธุ์พืชโดยวิธีเสียบยอด สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  icon download
8 นางสาวรัตนพร ทองปน ผลของการใช้ชุดกิจกรรม เรื่องโครงสร้างของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  icon download
9 นางสาวเปมิกา สันติคีรี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องทักษะการทดลองของนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
 icon download
10 นางสาวพรทิพย์ ขาวบุบผา เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องทักษะการทดลอง  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนแบบอริยสัจสี่และการ
จัดการเรียนรู้
 icon download
11 นางสาวปิตุพร พิมพาเพชร การพัฒนาทักษะกระบวนการทดลอง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิธีสืบสอบเป็นฐาน  icon download
12 นางเทียน สุภาพ การพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหารและสารอาหาร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  icon download
13 นางสาววันเพ็ญ ทินกร ผลของการใช้แบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหาคำนวณที่เน้นเทคนิคแผนผังทางปัญญาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  icon download
14 นางสาววารุณี โพธิ์บุตรดี การศึกษาผลการใช้ชุดการเรียนเรื่อง กระจกและเลนส์ โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  icon download
15 นางสาวอรุณทิพย์ ชาญการค้า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ที่มีการทำบันทึกการเรียนรู้กับที่ไม่ทำบันทึกการเรียนรู้  icon download
16 นางสาวเจตนา มุลมะณี การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการคำนวณครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสี ก่อนและหลังการสอนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการแก้ปัญหาตามแนวอริยสัจ 4  icon download
17 นางสาวนริศรา ตันติศิลาชัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยเทคนิคการสอน แบบแก้ไขปัญหาโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  icon download
18 นางสาวพัดชา วิจิตรวงศ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการสอนด้วยเกมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง พันธุศาสตร์  icon download
19 นางสาวนิภาพร มั่นตะเถ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แบบ
โพรเจคไทล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการใช้สื่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
 icon download
20 นายชัยยุทธ สุขวัจนี ผลของการใช้รูปแบบการเปลี่ยนมโนทัศน์ของสเตแพนส์ร่วมกับการเชื่ออมโยงผัง มโนทัศน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  icon download