^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

85661

เซอร์เซเลสตินา(ยุภี  กิจเจริญ)

อธิการิณี

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

regit

Award

Vinaora Visitors Counter

063178
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
641
835
2498
58021
10090
16675
63178

Your IP: 18.207.132.114
Server Time: 2019-11-20 12:15:20

ภาพนง1

รบสมคร ep

ที่  ชื่อ สกุล ชื่อเรื่อง อ่าน
1 นางพัชรี พรหมมาก ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ TAI ร่วมกับเทคนิค STAR ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์  
2 นางสาวพริ้มเพรา คุ้มเมือง การศึกษาผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเจตคติด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือและเน้นประสบการณ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
 
3 นางเกษรา กิจเจริญ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องอากาศโดยชุดการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
4 นางสาวกัญญา ปานช่วย การใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
5 นางสาวศิริพรรณ ถาวระวรณ์ การสร้างสื่อประสมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  เรื่อง ลักษณะของสัตว์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
6 นางสาวปวารษา แว่นทิพย์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือและเน้นประสบการณ์  
7 นางสาวสุดสวาท จันทร์อบ ผลการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์ เรื่องหิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
8 นางสาวณัฐจิตติ เพิ่มรุ่งเรือง การฝึกทักษะกระบวนการคิด ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึก  ทักษะการสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์พืชของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1  
9 นางสาวจิราพร ศรีสุลัย ชุดการสอน เรื่อง การขยายพันธุ์พืชโดยวิธีเสียบยอด สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
10 นางสาวชนิสา วัฒนาภรณ์ การฝึกทักษะกระบวนการคิดทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง “การดำรงชีวิตของพืช” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  
11 นางสาวรัตนพร ทองปน ผลของการใช้ชุดกิจกรรม เรื่องโครงสร้างของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  
12 นางสาวเปมิกา สันติคีรี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องทักษะการทดลองของนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
 
13 นางสาวพรทิพย์ ขาวบุบผา เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องทักษะการทดลอง  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนแบบอริยสัจสี่และการ
จัดการเรียนรู้
 
14 นางสาวปิตุพร พิมพาเพชร การพัฒนาทักษะกระบวนการทดลอง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิธีสืบสอบเป็นฐาน  
15 นางเทียน สุภาพ การพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหารและสารอาหาร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
16 นางสาววันเพ็ญ ทินกร ผลของการใช้แบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหาคำนวณที่เน้นเทคนิคแผนผังทางปัญญาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
17 นางสาววารุณี โพธิ์บุตรดี การศึกษาผลการใช้ชุดการเรียนเรื่อง กระจกและเลนส์ โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  
18 นางสาวอรุณทิพย์ ชาญการค้า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ที่มีการทำบันทึกการเรียนรู้กับที่ไม่ทำบันทึกการเรียนรู้  
19 นางสาวเจตนา มุลมะณี การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการคำนวณครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสี ก่อนและหลังการสอนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการแก้ปัญหาตามแนวอริยสัจ 4  
20 นางสาวนริศรา ตันติศิลาชัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยเทคนิคการสอน แบบแก้ไขปัญหาโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
21 นางสาวพัดชา วิจิตรวงศ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการสอนด้วยเกมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง พันธุศาสตร์  
22 นางสาวนิภาพร มั่นตะเถ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แบบ
โพรเจคไทล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการใช้สื่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
 
23 นายสุกฤษฎิ์ นาคพนม การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ในวิชาฟิสิกส์เรื่องไฟฟ้าสถิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
24 นายชัยยุทธ สุขวัจนี ผลของการใช้รูปแบบการเปลี่ยนมโนทัศน์ของสเตแพนส์ร่วมกับการเชื่ออมโยงผัง มโนทัศน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
25 นางสาวกชนิภา จันทร์แดง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยการเรียนรู้แบบใช้
ประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ Socioscientific Issue(SSI)
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์