^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

85661

เซอร์เซเลสตินา(ยุภี  กิจเจริญ)

อธิการิณี

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

regit

Award

Vinaora Visitors Counter

063161
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
624
835
2481
58021
10073
16675
63161

Your IP: 18.207.132.114
Server Time: 2019-11-20 11:53:27

ภาพนง1

รบสมคร ep

ที่  ชื่อ สกุล ชื่อเรื่อง อ่าน
1 นางจุไรรัตน์ เล็กเจริญศรี การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-2 รายวิชาวาดเส้น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้  
2 นางนัฎนุช ชวนใช้ การพัฒนารูปแบบการสอนการแสดงบทบาทสมมุติ โดยวิธีการเสริมแรง  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4  
3 นางพาวิไล วงษ์สวรรค์ ผลของการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบเพื่อสอนเพื่อน และแบบฝึกเพิ่มเติมที่มีต่อทักษะการขับร้องเพลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
4 นางศรีสกุล เหมวิจิตร การปรับพฤติกรรมการเรียนวิชาทัศนศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดยใช้การจัดกิจกรรมกรเรียนการสอนแบบ Concentration-based Learning
 
5 นางสาวนิศาชล ศรีสุชาติ การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อทักษะด้านการออกแบบ โฆษณา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
6 นายมนูญ กาแก้ว การพัฒนาทักษะด้านการปั้น วิชาทัศนศิลป์ โดยการสอนแบบใช้เกม   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
7 นางปราณีย์ ชูชั่ง ผลของการเรียนรู้ภาษาท่าทางของนาฏศิลป์ไทยขั้นพื้นฐานที่มีต่อความสามารถ ทางภาษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
8 นางวันดี แสงเพชร การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบนิทรรศการ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการสอนแบบ Gallery Walk  
9 นางสาวรัตติยา บุญหลง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรี เรื่องลักษณะและเสียงของดนตรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-based Learning)  
10 นายวรวิทย์ นพเกียรติ์ การพัฒนาทักษะทางดนตรีการร้องเพลงหมู่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์  
11 นายอนุวัฒน์ บิสสุริ การพัฒนาทักษะการบรรเลงฆ้องวงใหญ่ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะการบรรเลงฆ้องวงใหญ่เบื้องต้น  
12 นางสาวกัญญาวีร์ เปี้ยนสีทอง การพัฒนาทักษะการปฏิบัติท่ารำแพรวา โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน
แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 
13 นายเกรียงสิทธิ์ โง้วสกุล การฝึกทักษะการเล่นเครื่องสายตะวันตก  โดยใช้แบบฝึกทักษะ ESSENTIAL ELEMENTS  2000  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
14 นางสาวพรรษพร โตเทศ การศึกษาผลการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชื่อมโยงเรื่อง การวาดฉากละครที่สะท้อนเอกลักษณ์ของศิลปิน วิชาศิลปะสากล ศ 33203 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
15 นางสาวจิตรัตน์ ลิมพะสุต การพัฒนาทักษะการปฏิบัติท่านาฎยศัพท์และภาษาท่าโดยการใช้สื่อการเรียนรู้ระดับนักเรียนภาคภาษาอังกฤษ Grade 1/2   
16 นางสาวมนัญชยา ฑิฆะชน การพัฒนาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย เรื่อง รำวงมาตรฐาน เพลงดอกไม้ของชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
โดยวิธีการจัดการการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน