^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

85661

เซอร์เซเลสตินา(ยุภี  กิจเจริญ)

อธิการิณี

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

regit

Award

Vinaora Visitors Counter

063172
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
635
835
2492
58021
10084
16675
63172

Your IP: 18.207.132.114
Server Time: 2019-11-20 12:07:33

ภาพนง1

รบสมคร ep

ที่  ชื่อ สกุล ชื่อเรื่อง อ่าน
1 นางพิรดา พีรธราธร การเปรียบเทียบผลการใช้ Power Point เพื่อปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
ปีการศึกษา 2561
 
2 นางสาวเมตตา ใคร่ครวญ การสร้างสื่อประสมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษา เรื่อง พฤติกรรมทางเพศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
3 นางโสมรภี ครองบุญ ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
4 นางอภิชญา วิมลสุข วิธีการสอนแบบ 4MAT ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เพศศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
5 นางสาวศิริพร ชื่นอารมย์ การเสริมสร้างกล้ามเนื้อและความทนทานของกล้ามเนื้อขาโดยการกระโดดเชือก ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  
6 นางสาวศรัญจี คณา การศึกษาการสร้างภาพหนังสือแบบปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมเนตรนารี เรื่อง การผูกเงื่อน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
7 นางสาวอุมาพร รังกลิ่น การสร้างแบบทดสอบการเคลื่อนไหวร่างกาย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 ที่มีความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายที่ไม่ถูกต้อง เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  
8 นายปราโมทย์ สารบรรณ์ ผลของการใช้โปรแกรมการฝึกแบบวงจรที่มีต่อความสามารถในการวิ่ง 50 เมตร  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
9 นายองอาจ วรรณสุพริ้ง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพลศึกษา เรื่อง “ผลของการใช้แบบฝึกทักษะ การเคลื่อนไหวร่างกายที่มีต่อสมรรถภาพทางกายด้านความเร็ว ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4”  
10 นายวิจิตร์ เทียนสว่าง ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TGT ที่มีต่อความสามารถในการพัฒนาระดับสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อท้อง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 
11 นายธิติ จเร การพัฒนาแบบฝึกทักษะวอลเลย์บอลในการเล่นลูกสองมือล่าง ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  
12 นางอังคณา เนตรมณี ผลของการใช้วิดีโอช่วยสอนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ระบบอวัยวะ  
13 นางสาวณัฐทิตา ปิติสานต์ กระบวนการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning : PL) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาสุขศึกษา  
14 นางสาวฉวีวรรณ แย้มพจนา ผลการฝึกด้วยโปรแกรมการให้ยิงประตูบาสบอลควบคู่กับการฝึกจินตภาพและการฝึกควบคุมการหายใจ ที่มีต่อความแม่นยำในการยิงประตูบาสเกตบอล  3 คะแนน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  
15 นางสาวสุวลีย์ ศรีโมรา ผลของการสอนโดยใช้ Mind Mapping ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา สุขศึกษา เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
16 นายดำรงค์ อัศนีวุฒิกร ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ทีมีต่อความสามารถในการเสิร์ฟเทเบิ้ลเทนนิส  ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1  
17 นางสาวพานิช ธรรมสา การพัฒนาทักษะในการวิ่งเขย่งก้าวกระโดดโดยใช้โปรแกรมการฝึกการวิ่งเขย่งก้าวกระโดดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
18 นายอุเทน แสงดาว การพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  
19 นางสาวสมพร มาลัยศรี ผลของการฝึกความอ่อนตัวที่มีต่อความสามารถในการเสิร์ฟลูกมือบน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561  
20 นายวีรยุทธ ขุนพิลึก การพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานโดยใช้แบบฝึกสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ภาคภาษาอังกฤษ)  โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์