^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

สมครงาน

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ (Vision)

        โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์บริหารงานตามปรัชญาการศึกษาของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในบรรยากาศของสังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสร้างสรรค์นักเรียนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม นำความรู้สู่สากล  ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตนในประชาคมอาเซียน ยกระดับคุณภาพนักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21

 

 

พันธกิจ (Mission)

 

1.   พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร มาตรฐานการศึกษาชาติ และยกระดับนักเรียนสู่ความเป็นสากล

2.   ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและความก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ

3.   พัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและมีการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง

4.   ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

5.   ส่งเสริมและจัดโครงการ กิจกรรมเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญาและจุดเน้น

6.   ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการ  กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

 เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายดังกล่าว โรงเรียนจึงกำหนดพันธกิจ ดังนี้

 

พันธกิจที่ 1  พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรและมาตรฐานการศึกษาชาติ  รวมทั้งยกระดับนักเรียนสู่ความเป็นสากล

                โรงเรียนส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน รู้คุณค่าวัฒนธรรมประเพณีไทย มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความสามารถทางวิชาการรักการเรียนรู้ คิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารและดำเนินชีวิตประจำวันและใช้เทคโนโลยีได้ เพื่อพัฒนาตนเองสู่มาตรฐานสากล ประชาคมอาเซียนและการศึกษาในศตวรรษที่ 21อย่างต่อเนื่อง

 

พันธกิจที่ 2   ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและความก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ

                โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพตามคุณค่าพระวรสารเน้นการเป็นบุคคลเพื่อผู้อื่นตามจิตตารมณ์ของนักบุญเปาโลซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

 

พันธกิจที่ 3   พัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและมีการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง

           โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาการบริหารโรงเรียนให้มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  จัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้และเน้นการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ จัดการบริการที่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ความสามารถพัฒนาศักยภาพตามพระพรของแต่ละบุคคล  รวมทั้งมีการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงอย่างต่อเนื่อง

 

พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

              โรงเรียนจัดบรรยากาศให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  มีการสร้างส่งเสริมและสนับสนุนด้วยวิธีการผ่านผู้รู้ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  แหล่งการเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้ต่าง ๆ ส่งผลให้บุคลากรและนักเรียนสามารถสร้างความรู้ ทักษะ และมีระบบการจัดการความรู้ที่ดี สามารถถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกันทั้งภายในโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก ตลอดจนสามารถใช้ความรู้และความสามารถในการเลือกและตัดสินใจ แก้ปัญหา  เพื่อพัฒนาการดำเนินชีวิตให้เกิดคุณค่าและค่านิยมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในชีวิต

 

พันธกิจที่ 5  ส่งเสริมและจัดโครงการ กิจกรรม  เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น

                โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของโรงเรียนและของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร  โดยจัดการเรียนการสอนตามคุณค่าพระวรสาร ให้นักเรียนดำเนินชีวิตตามจิตตารมณ์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร  ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของนักเรียนคือ ซื่อตรง เรียบง่าย การงาน รัก เมตตา รู้คุณ และเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือ รักเมตตา สละตนเพื่อผู้อื่น

 

พันธกิจที่ 6   ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการ กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

                โรงเรียนจัดโครงการ กิจกรรมตามจุดเน้นของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

มิติด้าน

พันธกิจ

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่

มิติด้านคุณภาพนักเรียน

1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรและมาตรฐานการศึกษาชาติ  รวมทั้งยกระดับนักเรียนสู่ความเป็นสากล

1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ (พ.1/ป.1)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกฝังและส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์และรู้คุณค่าวัฒนธรรมประเพณีไทย
(ม. 2) (พ.1/ป.1/ย.1)

2. นักเรียนมีความสามารถทางวิชาการและยกระดับนักเรียนสู่ความเป็นสากล
(พ.1/ป.2)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

(ม. 3) (พ.1/ป.2 /ย.2)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

(ม. 4) (พ.1/ป.2 /ย.3)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรและยกระดับนักเรียนสู่ความเป็นสากล
(ม. 5) (พ.
1/ป.2/ย.4)

3. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (พ.1/ป.3)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

(ม. 1) (พ.1/ป.3/ย.5)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
(ม. 6) (พ.
1/ป.3/ย.6)

 

มิติด้าน

พันธกิจ

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่

มิติด้านการจัดการศึกษา

 

2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและความก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ

4. บุคลากรมีคุณภาพปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตามมาตรฐานวิชาชีพ และจิตตารมณ์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร (พ.2/ป.4)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามมาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมณ์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
(ม. 7) (พ.2/ป.4/ย.7)

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและมีการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง

5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
(พ.
3/ป.5)

ยุทธศาสตร์ที่ 8ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตามปรัชญาการศึกษาของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร (ม. 8) (พ.3/ป.5/ย.8)

ยุทธศาสตร์ที่ 9 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
(ม. 9) (พ.3/ป.5/ย.9)

ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาการจัดหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและท้องถิ่นโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างรอบด้าน (ม. 10) (พ.3/ป.5/ย.10)

ยุทธศาสตร์ที่ 11 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของประชาคมอาเซียนและศตวรรษที่ 21
(ม. 10)  (พ.3/ป.5/ย.11)

ยุทธศาสตร์ที่ 12 จัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ (ม. 11) (พ.3/ป.5/ย.12)

มิติด้านการจัดการศึกษา

   

ยุทธศาสตร์ที่ 13 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (ม. 12) (พ.3/ป.5/ย.13)

6. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงอย่างต่อเนื่อง (พ.3/ป.6)

ยุทธศาสตร์ที่ 14 โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนตามที่กำหนดในกฎกระทรวงอย่างต่อเนื่อง  (ม. 12) (พ.3/ป.6/ย.14)

มิติด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

7. โรงเรียนมีบรรยากาศที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  (พ.4/ป.7)

ยุทธศาสตร์ที่ 15 ส่งเสริมให้โรงเรียนมีบรรยากาศที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (ม. 13) (พ.4/ป.7/ย.15)

มิติด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียน

5. ส่งเสริมและจัดโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น

8. โรงเรียนจัดโครงการ กิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนให้บรรลุตามอัตลักษณ์ของนักเรียน (พ.5/ป.8)

ยุทธศาสตร์ที่ 16ส่งเสริมและจัดโครงการ กิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนให้บรรลุอัตลักษณ์ของนักเรียน
(ม. 14) (ม. 14
SPC) (พ.5/ป.8/ย.16)

9. โรงเรียนจัดโครงการ กิจกรรมให้บรรลุตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน (พ.5/ป.9)

ยุทธศาสตร์ที่ 17ส่งเสริมและจัดโครงการ กิจกรรมให้บรรลุตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน (ม. 14 SPC) (พ.5/ป.9 /ย.17)

10. โรงเรียนจัดโครงการ กิจกรรมเพื่อให้นักเรียนบรรลุตามอัตลักษณ์ของนักเรียนในคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
(พ.5/ป.10)

ยุทธศาสตร์ที่ 18ส่งเสริมและจัดโครงการ กิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนให้บรรลุตามอัตลักษณ์ของนักเรียนในคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร (ม.14 SPC) (พ.5/ป.10/ย.18)

มิติด้านมาตรการส่งเสริม

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการ กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

11. โรงเรียนจัดโครงการ กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน (พ.6/ป.11)

ยุทธศาสตร์ที่ 19ส่งเสริม สนับสนุนการจัดโครงการ กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
(ม. 1
5) (พ.6/ป.11/ย.19)

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th