^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

สมครงาน

เครื่องหมายของโรงเรียน

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ มีเครื่องหมายที่สำคัญ  3 รูปลักษณ์ ดังนี้

1.  ตราของคณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

logo1

 

สัญลักษณ์ของคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เป็นรูปสี่เหลี่ยม มีโล่อยู่ตรงกลาง ความหมายของโล่เป็นดังนี้ 

ข้างบนสุด เป็นรวงข้าวตั้งตรง สูงเท่ากัน 4 รวง ซึ่งบ่งบอกถึงความซื่อตรงความราบเรียบ และความเท่าเทียมกันใน
หมู่ภคินี 4 คนแรก

 

 รวงข้าวเขียวสด    คือ การเริ่มต้นของภคินี ที่แม้จะเยาว์วัย แต่ทำงานหนักเกินกำลัง เพื่อเป็นการพลีชีพ

                            ประดุจเมล็ดพืชเล็กๆ ที่ตกสู่ดิน

 

พื้นสีทอง              หมายถึง  ความสว่างที่เจิดจ้า หลังวันแห่งความมืดมน ที่ท้องทุ่งที่ราบโบส

 

สีฟ้า                     เป็นสีของพระมารดาที่ภคินีรัก เธอพิสูจน์ความรักนี้ ด้วยการสวดสายประคำ

                            และเลียนแบบพระมารดา

 

เดอ ชาร์ตร           เป็นชื่อที่สอง บอกถึงบ้านแม่ ซึ่งเป็นหัวใจ และศูนย์รวมเอกภาพของภคินีตั้ง
                            อยู่ใกล้อาสนวิหารพระมารดาแห่งชาร์ตร

 

สีแดง                   สีแห่งความรัก สีเลือด เลือดแห่งความตาย และความกล้าหาญของนักบุญเปาโลมรณสักขี
                            องค์อุปถัมภ์ของภคินี ผู้ถือดาบแห่งพระวาจา ชูรับความมีชัย

 

บทจดหมาย          ที่เปิดอยู่ มีคำจารึกว่า “จงเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน” บ่งบอกถึงฐานะผู้รับใช้ของภคินี
                            ในการนำมนุษย์ให้รอดเพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้า

 

ภาษาลาติน 3 คำ  คือ REGULARITE (ซื่อตรง) SIMPLICITE (เรียบง่าย) TRAVAIL (การงาน) เป็นการ
                            เตือนใจ ให้ยึดถือ และปฏิบัติในคุณธรรมของความซื่อตรง และขยันขันแข็งในการทำงาน

 

 

2.  สัญลักษณ์ของโรงเรียน

logoTH

                      ประกอบด้วยปริมณฑลภายในวงกลม มีเส้นขอบ มีเส้นโค้งขึ้น โค้งลง บังเกิดเป็นกลีบเจ็ดกลีบ กลางปริมณฑล
มีโล่ป้องกันศัสตราวุธ

                ภายในมีโล่ แบ่งออกเป็นสามส่วน ส่วนบนมีอักษร ซ.ย. อยู่หน้าเส้นตรงตั้งส่วนกลางเว้นว่าง
ส่วนล่างมีตะเกียงเปล่งประทีป วางอยู่บนหนังสือสองเล่มซ้อนกันมีเส้นนอน
เป็นฐาน

                มีดาบขัดอยู่หลังโล่ ปลายดาบปรากฏที่ด้านบนขวา ด้ามดาบปรากฏที่ด้านล่างซ้าย มองเห็นใบไม้ทอด
ปลายด้านบนซ้าย และด้านล่างขวา

 

 

                 ความหมายวงกลม    คือ  ความมุ่งหมายร่วมกันในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
                                                 ตามคุณค่าแห่งศาสนธรรม วัฒนธรรมและวิชาความรู้ ขณะเดียวกันหมายถึงการรวม
                                                 ศรัทธาธรรมของนักบวช เข้ากับความรักของผู้ปกครองเมตตาธรรมของครู และการ
                                                 แสวงหาความรู้ความเจริญของนักเรียน

 

                 เส้นประดับเจ็ดกลีบ แทนพระคุณเจ็ดประการของพระจิตเจ้า คือ พระดำริ สติปัญญา ความคิดอ่าน กำลังความรู้
                                                 ความศรัทธา ความยำเกรง

 

                 โล่                            แสดงนัยของคุณธรรมว่าความรู้เป็นเครื่องปกป้องภัย

 

                ดาบคม                     คือปัญญา ด้ามคือสติ ดาบนี้เป็นเครื่องประหารความเขลา และความไม่ชอบธรรมทั้งหลาย
                                                 และป้องกันตนเองด้วยดาบที่อยู่ทางซ้าย จึงต้องใช้ด้วยความสุขุมคัมภีร์ภาพ และอย่าง
                                                 องอาจกล้าหาญ

 

                ใบไม้                         แทนใบมะกอก ใบของพืช คือ ส่วนที่ทำหน้าที่หายใจ ใบมะกอกจึงแทนการดำรงชีวิต
                                                 ในสันติสุขและเพื่อสันติสุข

                หนังสือสองเล่ม         แทนคู่มือปลูกฝังคุณค่าทางจิตใจ และคุณค่าทางวิชาชีพ ความสมดุลของคุณค่า
                                                 ทั้งสอง เปรียบประดุจตะเกียงที่เปล่งแสงสว่างนำชีวิตไปถูกทาง

 

 

3.  สัญลักษณ์ดอกลิลลี่ (Fleur Delis)

 

 

สัญลักษณ์ดอกลิลลี่กลางวงกลมสองชั้น

           ความหมาย จุดหมายของมนุษย์ คือ การรู้และเข้าถึงสัจธรรมด้วยการดำเนินชีวิตมีระเบียบวินัย สุภาพราบเรียบ
ประกอบการงานและเปี่ยมด้วยเมตตาธรรม

               

            ดอกลิลลี่ผุดขึ้นจากดิน ชูก้านตรงสู่ความไพศาล และความสว่าง มีดอกสีขาวที่งดงามให้เป็นที่ชื่นชมเปรียบ
ได้กับปรัชญาชีวิตว่า เจ้าของชีวิตพึงพัฒนาตนด้วยความตรงสองประการคือ ซื่อตรง และเที่ยงตรง
มีความถ่อมตนสุภาพ
และหนักแน่นอยู่เนืองนิจ ดุจดังแผ่นพื้นพสุธามีความบริสุทธิ์สดใสเป็นความงามประจำตน และเป็นแบบฉบับ
แม้ต้นกำเนิดจะอยู่ในที่อับ ก็พึงเจริญชีวิตสู่ความสว่างให้เป็นแบบฉบับดีงามที่ประจักษ์

 

 

สีประจำของโรงเรียน

 

                สีประจำของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ คือ สีน้ำเงิน และสีเหลือง มีความหมายเตือนใจ
ให้คำนึงถึงคุณธรรมสำคัญหลายประการ

 

                เบื้องต้น สีทั้งสองเป็นแม่สีเปรียบได้ดังหลักการของทุกสิ่งทุกอย่าง ในทางวิชาการว่าด้วยทฤษฎี
เรื่องสี  เมื่อนำสีทั้งสองผสมกันในอัตราส่วนที่เท่ากันจะได้สีใหม่อีกหนึ่งสี คือ สีเขียว ซึ่งเป็นสีของพืชต่างๆ
เป็นสัญลักษณ์ของความมีชีวิต

 

                ต่อมาได้มีการกำหนดให้สีเป็นสัญลักษณ์ของคุณค่าต่างๆ ธงไตรรงค์ก็ได้มีการกำหนดสัญลักษณ์ไว้
ในสมัยต้นประชาธิปไตยว่า  “น้ำเงิน คือ สีประจำชาติ” ในภาคตะวันตกของทวีปเอเชีย ถือว่าสีน้ำเงิน คือ
สีของความภักดี   เป็นสีของจารีตนิยม   เป็นสีแสดงความสามารถ และเกียรติยศของประชาชนข้างมาก คือ ผู้ใช้แรงงาน
ถือว่าเป็นฝ่ายเสื้อคอสีน้ำเงิน ตลอดจนกฎหมายที่เคร่งศีลธรรมก็เรียกขานกันว่า กฎหมาย สีน้ำเงิน

 

                สีน้ำเงิน จึงเป็นสีแสดงถึงความดีงาม ความสงบสำรวม ความมีกฎเกณฑ์ ความเป็นเลิศ และความเป็นฝ่ายข้างมาก

 

                สีเหลือง เป็นสีของวุฒิภาวะ หรือความเจริญเต็มที่ เป็นสีของความสว่าง เป็นสัญลักษณ์ของธรรมะ ถือได้ว่าเป็นสี
ของชีวิตใหม่ เช่น อรุณของทิวาวาร อันหมายถึงการเริ่มต้น

 

สรุป        ดอกไม้ประจำโรงเรียน คือ ดอกลิลลี่ หมายถึง ความซื่อตรง เที่ยงตรง ถ่อมตน สุภาพ มีความบริสุทธิ์สดใส
เป็นแบบฉบับอันดีงาม

 

                สีประจำโรงเรียน คือ น้ำเงิน-เหลือง หมายรวมถึง การดำรงตนอยู่ในธรรมะด้วยความสงบสำรวม
มีความเป็นผู้ประกอบกิจการที่มุ่งสู่ความดี ความสามารถรักษาศักดิ์ศรีเฉพาะตน และส่วนรวม ด้วยความซื่อตรง
พร้อมที่จะปรับปรุงตนให้ดีขึ้นทุกวัน ความเป็นบุคคลตั้งอยู่ในศีลในธรรม คือเกียรติยศของบุคคล

 

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th