^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ปฎิทิน/นาฬิกา


ข่าวการรับสมัครงาน

job

English Camp

engcamp2

S  67878914วันที่ 9 -13 มกราคม 2560 ทางห้องสมุดได้จัดกิจกรรมสนุกขำ ๆ กับปริศนาคำทายเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมการอ่าน การใฝ่รู้ โดยนำคำ ข้อความมาใช้สำหรับทายภาพปริศนา เพื่อฝึกทักษะด้านการคิด การใช้ภาษาที่มีข้อคิด มีความคล้องจอง เล่นคำทั้งเล่นเสียงสระ เสียงพยัญชนะ ทำให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ข้อที่ 7 ที่ว่าใฝ่เรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม...

S  63946754วันที่  6 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2559 งานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความคิด และประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งอยู่ในจินตนาการของผู้ประดิษฐ์ ซึ่งใฝ่รู้ รักการอ่าน การค้นคว้า และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงเกิดกิจกรรมประดิษฐ์การ์ดวันพ่อขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

สารานกรมไทย 2559 2859วันที่ 1 สิงหาคม  - 2  กันยาน 2559 งานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ รักการอ่านการค้นคว้า เพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นตามความเหมาะสมซึ่งเป็นความสำคัญ ที่ว่าผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักใช้และหาความรู้ในหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนจึงได้จัดกิจกรรมแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปในหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

S  6004792วันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2559 งานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดขึ้น โดยจะเน้นหนังสือดีที่เยาวชนไทยควรอ่าน

อ่านเพิ่มเติม...

S  49954827วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2559 งานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน รักการอ่าน การค้นคว้า และรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จึงได้จัดกิจกรรมแนะนำการใช้ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักใช้ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม...

S  39829513งานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ จึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการอ่านให้กับผู้เรียน จึงได้จัดกิจกรรมสนุกขำ ๆกับปริศนาคำทายขึ้น ระหว่างวันที่  5 - 9 มกราคม 2559 

อ่านเพิ่มเติม...

S  36773913วันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2558 งานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมประดิษฐ์การ์ดวันพ่อขึ้นเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีความคิดและประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งอยู่ในจิตนาการของผู้ประดิษฐ์ ซึ่งใฝ่รู็ รักการอ่าน การค้นคว้า และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

อ่านเพิ่มเติม...

S  29990915งานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ สนุก และสร้างสรรค์ เกิดความรู้ เกิดจินตนาการในชิ้นงาน อย่างเกิดประโยชน์ รวมทั้งใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่า จึงเกิดกิจกรรมสนุกกับกระดาษรีไซเคิลขึ้น ในวันที่ 10-14 สิงหาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

17921งานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ รักการอ่านการค้นคว้า เพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นตามความเหมาะสมซึ่งเป็นความสำคัญ ที่ว่าผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักใช้และหาความรู้ในหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน จึงได้จัดกิจกรรมแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปในหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนขึ้น ในวันที่ 3-14 สิงหาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

20150602-0006ห้องสมุดระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้ปรับปรุงให้เป็น ห้องสมุดมีชีวิต (Living library) หมายถึง ห้องสมุดที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัยครบถ้วน สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อให้รองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมทั้งสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัย พร้อมทั้งจัดบรรยากาศห้องเรียนให้นักเรียนได้ใช้งานได้สะดวกและสวยงาม

อ่านเพิ่มเติม...

20150528-0004

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้ปรับปรุงห้องสมุดประถม ให้เป็น ห้องสมุดมีชีวิต (Living library) หมายถึง ห้องสมุดที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัยครบถ้วน สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อให้รองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมทั้งสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัย พร้อมทั้งจัดบรรยากาศห้องเรียนให้นักเรียนได้ใช้งานได้สะดวกและสวยงาม

อ่านเพิ่มเติม...

20150528-0008

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้ปรับปรุงห้องสมุด EP ให้เป็น ห้องสมุดมีชีวิต (Living library) หมายถึง ห้องสมุดที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัยครบถ้วน สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อให้รองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมทั้งสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัย พร้อมทั้งจัดบรรยากาศห้องเรียนให้นักเรียนได้ใช้งานได้สะดวกและสวยงาม

อ่านเพิ่มเติม...

20150528-0001

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ระดับชั้นประถมศึกษา เพื่อให้รองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมทั้งสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัย พร้อมทั้งจัดบรรยากาศห้องเรียนให้นักเรียนได้ใช้งานได้สะดวกและสวยงาม

อ่านเพิ่มเติม...

20150528-0008

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ เพื่อให้นักเรียนได้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องพลังงานและเป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมเป็นการประหยัดพลังงาน ทั้งนักเรียนสามารถนำความรู้จากโซลาร์เซลล์ มาผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในครัวเรือน โดยสามารถนำไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์เซลล์ มาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกชนิดเช่น ไฟแสงสว่าง พัดลม คอมพิวเตอร์ ทีวี และ เครื่องชาร์ตโทรศัพท์ ฯลฯ ซึ่งทางโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์นำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น ไฟแสงสว่างบริเวณรอบอาคาร น้ำตก น้ำพุ ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม...

20150305-0003

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 น. บรรยากาศการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการทางภาษา Sound Lab เป็นห้องปฏิบัติการที่มีความสำคัญมากสำหรับโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ซึ่งในห้องดังกล่าว ทางโรงเรียนได้สนับสนุนสื่อและอุปกรณ์อย่างครบครัน ผู้เรียนสามารถได้ฝึกทักษะการฟัง การพูด แลการเขียน อย่างเต็มตามศักยภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางภาษาอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th