^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

สมครงาน

นโยบายโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  (Policy)

          “ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ นักเรียนเป็นผู้มีจิตใจงาม รู้จักรักและรับใช้ ”

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ซึ่งดำเนินการดังนี้

         1.    ส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

2.    ปลูกฝังนักเรียนให้ยึดมั่นในศาสนา คุณธรรม จริยธรรม โดยเป็นผู้มีจิตใจงาม และเป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น

3.    พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

4.   นำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารโรงเรียน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5. จัดให้มีการตรวจประกันคุณภาพภายในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

6. สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการของโรงเรียน โดยครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th