^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

 

อบรมครใหม61 ๑๘๐๕๒๒ 0019

วันอังคารที่22พฤษภาคม2561ฝ่ายบุคลากรได้จัดปฐมนิเทศครูใหม่ประจำปีการศึกษา2561โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณครูได้ทราบแนวนโยบาย ทิศทางการพัฒนาด้านต่างๆของโรงเรียน รวมทั้งส่งเสริมให้คุณครูมีจิตมุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียนอย่างเต็มกำลัง เสียสละเพื่อองค์กร ซื่อสัตย์และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

12วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.30 น. การเดินรณรงค์เชิญชวนให้ชุมชนรอบๆโรงเรียนร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย

 

อ่านเพิ่มเติม...

3วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 -14.00 น. คณะผู้บริหาร คณะเซอร์ คุณครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน พร้อมทั้งชุมชนรอบๆโรงเรียน ได้ร่วมกันบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย

อ่านเพิ่มเติม...

IMG 8109วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.00-16.00 น. ตัวแทนคณะครูได้เข้าร่วมการอบรมเรื่อง"เปิดโลกกว้างทางการศึกษาสร้างครูยุคไทยแลนด์ 4.0" ณ หอประชุม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

34คณะครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์เข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ แบบดอกดารารัตน์(Daffodil) จากเปลือกข้าวโพด เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จัดโดยสหสมาคมศิษย์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร โดยวิทยากรจากศูนย์น้ำใจไมตรี กระทรวงวัฒนธรรม ในวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารตรีนิตี้คอมเพล็กซ์ สีลม  

อ่านเพิ่มเติม...

ลงเวบ1DSC 0211วันที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 8.30-12.00 น. เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร อบรมเรื่อง มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่มีความรู้สึกนึกคิดและมีพัฒนาการทางจิตวิญญาณสูงจนไม่อาจประมาณได้ ณ หอประชุมทรีนิตี้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

ลงเวบ1DSC 0007วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น. การอบรมเรื่อง จิตวิทยาการสื่อสารสำหรับครู โดย ดร. ชัยพัฒน์ เลิศลักษณ์ทวีกุล อาจารย์ปิยนุช บุญมาและทีมงาน ดร.มนตรี หล่อกอบกิจ คุณปภัสรินทร์ ราศิจิระพงศ์ คุณสุดารัตน์ โชคกิจชัยและคุณสราวุธ โสหา  ณ ห้องประชุมทรีนิตี้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

ลงเวบ1DSC 0153วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-14.30 น. การอบรมเรื่องสื่อสร้างสรรค์ด้วย Microsoft Power Point สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 ตึก St. Joseph และสำหรับครูผู้สอนระดับประถม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ตึก St. Louis

อ่านเพิ่มเติม...

ลงเวบ1DSC 0037วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 -12.00 น. การอบรมเรื่อง เทคนิคการสอนและการทำสื่อ สำหรับครูผู้สอนทุกคน  โดย อาจารย์อรุณี พิมพ์ศิริและคุณทิพวัลย์ เดชะมาก  ณ ห้องดีมอนส์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

ลงเวบ1DSC 0071วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. การอบรมครูเรื่อง การใช้ระบบ " Ct E-Learning Client Server Multimedia data control and Internet network และสื่อมัลดิมีเดียสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยอาจารย์วรฐ สุนทรนนท์และคุณเชิงชาย สุทธิวรณ์  ณ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

ลงเวบ1DSC 0003วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 - 12.00 น. การอบรมครูเรื่อง การใช้ระบบ " Ct E-Learning Client Server Multimedia data control and Internet network และสื่อมัลดิมีเดียสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โดยอาจารย์วรฐ สุนทรนนท์และคุณเชิงชาย สุทธิวรณ์  ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

ลงเวบ1DSC 0385วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 - 16.30 น. การอบรมการพัฒนาจิตครูประจำปีการศึกษา 2560 โดยบาทหลวง ชาญชัย ทิวไผ่งาม ณ หอประชุมทรีนิตี้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ลงเวบ1DSC 0335วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.00-9.00 น. พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษาสำหรับคณะครูประจำปีการศึกษา 2560 โดยบาทหลวง ชาญชัย ทิวไผ่งาม ณ หอประชุมทรีนิตี้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 

อ่านเพิ่มเติม...

17097284 1165075403591707 9118966716624458652 oวันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 10.30-12.00 น. คุณครูศิริพร ใจเพ็ชร  ได้แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับ Active Learning คือกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคุณครู ในการจัดทำแผนการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th