^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

18-3-59

กิจกรรมแสดงผลงานนักเรียน โครงงานบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ วันพฤหัสบดี ที่ 17  พฤศจิกายน 2559

อ่านเพิ่มเติม...

 IMG 1779 Smallกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ได้จัดกิจกรรม  Science  Show  ขึ้นระหว่างวันจันทร์ที่  14 - วันศุกร์ที่  18  พฤศจิกายน  2559  

อ่านเพิ่มเติม...

 IMG 1768 Smallกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ขึ้น  ระหว่างวันจันทร์ที่  7 - วันศุกร์ที่  25  พฤศจิกายน  2559  

อ่านเพิ่มเติม...

IMG 1759 Smallกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ได้จัดกิจกรรมการประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ  หัวข้อ " ต่อต้านยาเสพติด "  ในระหว่างวันจันทร์ที่ 14 - วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559                                                                                 

อ่านเพิ่มเติม...

IMG 1716 Smallกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ได้จัดกิจกรรมสาธิตการประดิษฐ์กระทงลอยให้กับ นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่  6  เมื่อวันศุกร์ที่  11  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2559 ผ่านมา 

 

อ่านเพิ่มเติม...

img 2090โครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาไทย ครั้งที่ 21 และโครงการทดสอบความรู้วิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 20  

อ่านเพิ่มเติม...

        IMG 0912 Smallกิจกรรมโลกสวยด้วยสันติภาพและยุติธรรม  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 23 กันยายน 2559

อ่านเพิ่มเติม...

  thumbnail IMG 1019 Smallกิจกรรมตอบปัญหาภาษาไทย  Fun & Forum  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 16 กันยายน 2559  

อ่านเพิ่มเติม...

IMG 0729 Small กิจกรรมเปิดโลกอาเซียน  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - วันที่ 19 กันยายน 2559  

อ่านเพิ่มเติม...

11-99กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 5-9 กันยายน 2559   ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม...

3 Small

 เมื่อวันเสาร์ที่ 3  และวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2559  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ส่งนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13   ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย  ซึ่งมีผลการแข่งขันดังนี้ 

อ่านเพิ่มเติม...

01-11โครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาไทย – สังคมศึกษา วันเสาร์ที่   3   กันยายน พ.ศ. 2559

อ่านเพิ่มเติม...

4 Small  กิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...

4 Custom       กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากวัสดุ Recycle ระดับชั้นประถมศึกษา  

  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...

1111กิจกรรมคณิตคิดเพลง  ปีการศึกษา 2559

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th