^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

47 Small  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้จัดกิจกรรมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  และภาคภาษาอังกฤษ G. 7 - 9 -7 ขี้น  ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 - วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...

3003  กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ “คริสตสมภพ”

อ่านเพิ่มเติม...

 44 Smallกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ขึ้นระหว่างวันจันทร์ที่ 14 - วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559  

อ่านเพิ่มเติม...

  20-1 กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาฝรั่งเศส

อ่านเพิ่มเติม...

unnamed 4กิจกรรมรำลึกพระคุณบิดาสถิตในดวงใจ ปีการศึกษา 2559 จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน -  2 ธันวาคม  2559  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรักที่มีต่อบิดาของตนผ่านงานเขียนอย่างสร้างสรรค์

อ่านเพิ่มเติม...

  1-1ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ญ. ณัชชา เลาจริยกุล รายการ 2016 WMTC - World Mathematics Team Championship

อ่านเพิ่มเติม...

313 Smallกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ได้จัดกิจกรรมการแสดงผลงานจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์    

อ่านเพิ่มเติม...

 21 Small เมื่อวันพฤหัสบดีที่  17  พฤศจิกายน  2559  ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ได้จัดกิจกรรมศิลปะมาโชว์เพื่อแสดงความสามารถของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 ร่วมกันในงานวันวิชาการประจำปี 2559  ของทางโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต๋์

อ่านเพิ่มเติม...

18-3-59

กิจกรรมแสดงผลงานนักเรียน โครงงานบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ วันพฤหัสบดี ที่ 17  พฤศจิกายน 2559

อ่านเพิ่มเติม...

 IMG 1779 Smallกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ได้จัดกิจกรรม  Science  Show  ขึ้นระหว่างวันจันทร์ที่  14 - วันศุกร์ที่  18  พฤศจิกายน  2559  

อ่านเพิ่มเติม...

 IMG 1768 Smallกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ขึ้น  ระหว่างวันจันทร์ที่  7 - วันศุกร์ที่  25  พฤศจิกายน  2559  

อ่านเพิ่มเติม...

IMG 1759 Smallกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ได้จัดกิจกรรมการประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ  หัวข้อ " ต่อต้านยาเสพติด "  ในระหว่างวันจันทร์ที่ 14 - วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559                                                                                 

อ่านเพิ่มเติม...

IMG 1716 Smallกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ได้จัดกิจกรรมสาธิตการประดิษฐ์กระทงลอยให้กับ นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่  6  เมื่อวันศุกร์ที่  11  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2559 ผ่านมา 

 

อ่านเพิ่มเติม...

img 2090โครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาไทย ครั้งที่ 21 และโครงการทดสอบความรู้วิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 20  

อ่านเพิ่มเติม...

        IMG 0912 Smallกิจกรรมโลกสวยด้วยสันติภาพและยุติธรรม  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 23 กันยายน 2559

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th