^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากวัสดุ Recycle

ฝ่ายวิชาการ     งานการจัดการเรียนการสอน

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ระหว่างวันที่  21-25 สิงหาคม 2560

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย

3.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่าการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

4.เพื่อจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

5.เพื่อให้ผลการจัดกิจกรรม บรรลุเป้าหมาย

6.เพื่อให้ฝ่ายวิชาการมีการบริหารงานเป็นระบบอย่างชัดเจน

 

1504003379708

1504003373683

1504003382218

1504003387369

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th