^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

 

กิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

ฝ่ายวิชาการ  งานการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 15 -18  สิงหาคม พ.ศ. 2560 

 

 

วัตถุประสงค์

 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อ

 

ต่างๆรอบตัว

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่าการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

 

กิจกรรมจัดป้ายนิเทศ  ในหัวข้อเรื่อง เทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวหน้ามุ่งแก้ปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

1.1

 

 

2.2

 

 

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

ช่วงชั้นที่ 1-2  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6

3.3

 

 

4.4

 

5.5

 

ช่วงชั้นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

6.6

 

 

7.7

 

กิจกรรมการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ทางวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง  เทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวหน้ามุ่งแก้ปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

8.8

 

 

9.9

 

ช่วงชั้นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  

10.0

 

 

11.1

 

ช่วงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาปีที่  4-6  

13.3

 

 

12.2

 

14.4

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th