^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

กิจกรรมรักษ์รพี

ฝ่ายวิชาการ งานการจัดการเรียนการสอน               

ระหว่างวันที่ 7- 11 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

 

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม

  1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมที่ดีงามตามอัตลักษณ์ของนักเรียนและเอกลักษณ์ของโรงเรียน
  2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
  3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
  4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ผลรางวัล

1

 

รายชื่อนักเรียนชนะการแข่งขันระดับประถมศึกษา

     1. เด็กหญิงพฤฒาพร          อิศรางกูร ณ อยุธยา        ชั้นป.6/8        ชนะเลิศ

2. เด็กหญิงสุชาวลี              ส้มเขียวหวาน              ชั้น ป.6/5        รองชนะเลิศอันดับ 2

3. เด็กหญิงพิชญาภัค          แซ่เฉิน                       ชั้น ป.6/1        รองชนะเลิศอันดับ 3

 

2

 

 

รายชื่อนักเรียนชนะเลิศระดับมัธยมต้น

     1. เด็กหญิงภวิษย์พร            สร้อยเพ็ชร                  ม. 1/3 

2. เด็กหญิงภูษณิศา            เตชะธนพล                  ม. 1/4

3. เด็กหญิงฐิติรัตน์              มาลากุล ณ อยุทธยา      ม. 1/7

 

ภาพบรรยากาศการแข่งขันในระดับชั้นประถมศึกษา

4

 

 

ภาพบรรยากาศการแข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษา

5

 

 

 

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th