^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

 

 

กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่

ฝ่ายวิชาการ งานการจัดการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2560

 

วัตถุประสงค์

                1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมที่ดีงามตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน

            2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

 

2

 

 

3

 

4

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th