^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

วัตถุประสงค์

       เพื่อพัฒนาให้นักเรียนสามารถคิดคำนวณ ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ และมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งสามารถนำกระบวนการคิดไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

รายชื่อนักเรียนชนะการแข่งขันคณิตคิดเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

รางวัลที่ 1      เด็กหญิงสุวีรา                 จงอัศญากุล       ป.1/3  

                      เด็กหญิงกุลภัสสรณ์        วัฒนอุดมสุข      ป.2/3

                      เด็กหญิงพัทธ์ธีรา             คำฮอง             ป.3/3 

รางวัลที่ 2      เด็กหญิงวรวลัญชญ์         ไวทะยะพานิช   ป.1/1         

                      เด็กหญิงวิศรุตาภรณ์        สวัสดิ์ผล          ป.2/1

                      เด็กหญิงสิรีปราชญ์          พันธุ์เจริญ         ป.3/1 

รางวัลที่ 3      เด็กหญิงเถียน                  หลี่                   ป.1/5

                      เด็กหญิงสุธาวัลย์             พูลกลั่น            ป.2/

                      เด็กหญิงอัศราภรณ์          บุญมี               ป.3/5

 

รายชื่อนักเรียนชนะการแข่งขันคณิตคิดเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

รางวัลที่ 1    เด็กหญิงสาริศา              ครองศักดิ์ศิริ       ป.4/1

                    เด็กหญิงนภัสนันท์          พุทธาเกิด           ป.5/3

                    เด็กหญิงเปมิกา              อยู่พุก                ป.6/6

รางวัลที่ 2    เด็กหญิงโสรชญ์ณัณ       โสภณพงษ์         ป.4/2

                    เด็กหญิงธนารีย์              มณีไพโรจน์        ป.5/8

                    เด็กหญิงณภัค                วิทยาดี               ป.6/2

รางวัลที่ 3    เด็กหญิงฐิตาภรณ์           พัฒนะจุฑานันท์  ป.4/4

                    เด็กหญิงกิติญาดา          จินต์ประเสริฐ      ป.5/5

                    เด็กหญิงพฤฒาพร          อิศรางกูร ณ อยุธยา   ป.6/8

Slide2

 

Slide3

 

Slide4

 

Slide5

 

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th