^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ

2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความรักในศาสนา

3.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

4.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง

 

Eประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม

 

  1. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ โดยการถ่ายทอดผ่านผลงานการวาดภาพ
  2. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคและวิธีการที่มีรูปแบบเฉพาะตัว
  3. นักเรียนที่แสดงออกถึงความรักศาสนาโดยการถ่ายทอดภาพ เพื่อรำลึกถึงการกำเนิดของพระเยซูคริสเจ้า และเห็นความสำคัญของเทศกาลคริสมาสนี้  

 

 

555666

                                                ผลการตัดสินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

                                                                      รางวัลที่ 1 นางสาวพรสวรรค์   อิงอมรรัตน์          ม.5/7

                                                                      รางวัลที่ 2 นางสาวมุกตาภา    โรจนพงศ์สถาพร  ม.4/6-2

                                                                      รางวัลที่ 3 นางสาวกุลนิษฐ์     เกื้อกูลวงศ์           ม.4/2

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th