^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

สมครงาน

 กิจกรรมคณิตกับความพอเพียง

จัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 - 31 มกราคม 2562

กลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ 
งานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์


 ซึ่งจากการทำกิจกรรมในครั้งนี้พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีวินัยทางการใช้เงิน พร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์และรู้จักบริหารการใช้เงินอย่างถูกต้องคุ้มค่าและเหลือเป็นเงินเก็บได้


 ตัวอย่างเล่มรายรับรายจ่าย ภาพที่ 1 , 2

IMG 6413IMG 6414

นักเรียนกำลังบันทึกข้อมูลการรับจ่ายในแต่ละวัน

IMG 6416IMG 6415

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th