^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

สมครงาน

กิจกรรมสแต็ค ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และเกรด  1 – 66

จัดกิจกรรมวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

ฝ่ายวิชาการ งานการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

 


 

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่แข็งแรง รักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักดูแลตนเอง ภูมิใจในตนเอง พัฒนาและปรับปรุงตนเอง

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นคงทางอารมณ์ มีความมั่นใจในตนเอง และกล้าแสดงออกอย่างเหมะสม

4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนชื่นชอบ เห็นประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาสแต็ค

5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  เกรด  1 - 6 เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาสแต็ค 

6. นักเรียนนำความรู้ ทางด้านกีฬาสแต็คไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ด้วยความภาคภูมิใจ


2 3

4 1

5 6

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th