^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

สมครงาน

กิจกรรมการแสดงผลงานจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (มัธยมศึกษา)
จัดกิจกรรมวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
โครงการส่งเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
งานการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์


วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมที่ดีงามตามอัตลักษณ์ของนักเรียนและเอกลักษณ์ของโรงเรียน

2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

3.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และนำเสนอผลงานได้อย่างถูกต้อง

4.เพื่อให้ฝ่ายวิชาการมีการบริหารงานเป็นระบบอย่างชัดเจน


12

นักเรียนกำลังแนะนำวิธีใช้ QR Code และนำเสนอผลงานต่างๆ

45

 นักเรียนบันทึกผลสาระความรู้ที่ควรรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี และแนะนำวิธีการใช้ QR Code

67

 

พวงกุญแจลายและ โปสการ์ดผลงานจากคอมพิวเตอร์ที่สามารถสร้างรายได้

815

 ผลงานการตัดต่อ ClipVDO ของนักเรียน

109

ผลงานการออกแบบปกนิตยสาร (Magazine) ของนักเรียน


ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม 

1.ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ใหม่ ๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน  

2.ผู้เรียนรู้จักรับฟังความคิดของส่วนร่วมและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

3.ผู้เรียนมีความสุขในการทำงานและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

 

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th