^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

สมครงาน

กิจกรรมตอบปัญหาภาษาไทย

จัดกิจกรรมวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

ฝ่ายวิชาการ งานจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์


 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมที่ดีงามตามอัตลักษณ์ของนักเรียนและเอกลักษณ์ของโรงเรียน
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยให้เหตุผลมี่เหมาะสมได้
3. เพื่อให้กิจกรรมตอบปัญหาภาษาไทย มีการบริหารงานเป็นระบบอย่างชัดเจน

31

 

 

ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม
- นักเรียนได้ใช้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์คำถามและหาคำตอบได้อย่างมีเหตุผล
- นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานเอกลักษณ์ของชาติ

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th