^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

สมครงาน

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาฝรั่งเศส

 จัดกิจกรรมวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561

 ฝ่ายวิชาการ งานจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์


วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมที่ดีงามตามอัตลักษณ์ของนักเรียนและเอกลักษณ์ของโรงเรียน
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยให้เหตุผลที่เหมาะสมได้
3. เพื่อให้ฝ่ายวิชาการมีการบริหารงานเป็นระบบชัดเจน


12

 

34

 

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th