^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

สมครงาน

กิจกรรมพูดสุนทรพจน์ภาษาไทยเศรษฐกิจพอเพียง

ฝ่ายวิชาการ   งานการจัดการเรียนการสอน

จัดกิจกรรมวันที่  27  พฤศจิกายน 2561


วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมที่ดีงามตามอัตลักษณ์ของนักเรียนและอัตลักษณ์ของโรงเรียน

2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

3.เพื่อให้ฝ่ายวิชาการมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบชัดเจน

 

1544065534173

1544065553833

1544065523870

1544065512911

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th