^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

สมครงาน

กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ฝ่ายวิชาการ งานการจัดการเรียนการสอน

จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน พ.ศ. 2561


วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยให้เหตุผลที่เหมาะสมได้
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการนำเสนอรูปแบบวิธี การแก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้
5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และนำเสนอผลงานได้อย่างถูกต้อง
6. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย


        12

        34

         56

         79

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th