^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

สมครงาน

 

กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากวัสดุ Recycle ระดับประถมศึกษา

ฝ่ายวิชาการ งานการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 13-24 สิงหาคม พ.ศ. 2561


 

 

วัตถุประสงค์

 

1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย 

3.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่าการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

4.เพื่อให้ฝ่ายวิชาการมีการบริหารงานเป็นระบบอย่างชัดเจน 

5.เพื่อจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

6.เพื่อให้ผลการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมบรรลุเป้าหมาย


         1535462713144  1535462719001

 

 

         1535462720245  1535462722226

1535462723796

 

 

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th