^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

สมครงาน

 

กิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 

ฝ่ายวิชาการ งานการจัดการเรียนการสอน 

วันที่ 13-24 สิงหาคม พ.ศ. 2561


วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยให้เหตุผลที่เหมาะสมได้

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม

4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการนำเสนอรูปแบบ วิธีการแก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้

5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่าการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

6. เพื่อให้ฝ่ายวิชาการมีการบริหารงานเป็นอย่างระบบชัดเจน


การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

 

ช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

 

      1535462695031 1535462695969

      1535462697080 1535462698031

 

ช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

 

      1535462703514 1535462704564

      1535462705596

  

 ช่วงชั้นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

 

      1535462702094 1535462700110

      1535462701092


กิจกรรมการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ทางวิทยาศาสตร์

ในหัวข้อเรื่อง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กับการพัฒนานวัตกรรม

 

ช่วงชั้นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

 

         1535462706588  1535462707490 1535462708459

 

ช่วงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

 

         1535462729046 1535462763969

         1535462766328 1535462768301

 


 

กิจกรรมจัดป้ายนิเทศ ในหัวข้อเรื่อง ในหัวข้อเรื่อง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กับการพัฒนานวัตกรรม

 

       1535462709442 1535462710297

       1535462711191

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th