^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

สมครงาน

 

 

กิจกรรมการประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน
งานการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ห้องกิจกรรมชั้น 3

 


 

วัตถุประสงค์กิจกรรม
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณโดยให้เหตุผลที่เหมาะสมได้
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการนำเสนอรูปแบบวิธีการแก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทำงานอย่างมีความสุขและภูมิใจในผลงานของตนเอง
5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถทำงานจนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด เหมาะสมกับช่วงวัย
6. เพื่อให้ฝ่ายวิชาการมีการบริหารงานเป็นระบบอย่างชัดเจน

12

 

45

 

ผลการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. ณัชชา          สว่างวงศ์ตระกูล          G.11/4   เลขที่ 6              รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

2. ปุณณสา       ประจงกิจกุล               ม.5/6     เลขที่ 15            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

3. เจณิส           ฉายชูพงศ์                  ม.4/6     เลขที่ 24            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

4. ชนัญณิชา     ณ สงขลา                  G.10/1   เลขที่ 5              รางวัลชมเชย 

 

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th