^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

สมครงาน

กิจกรรมการประกวดคัดลายมือและการเขียนพู่กันจีน

งานการจัดการเรียนการสอน   ฝ่ายวิชาการ  

วันที่  8  สิงหาคม  2561   ห้องกิจกรรมชั้น  3

 


 

วัตถุประสงค์กิจกรรม
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์อย่าง
เหมาะสมตามช่วงวัย
3. เพื่อให้ฝ่ายวิชาการมีการบริหารงานเป็นระบบอย่างชัดเจน

1 2

3 4

5 6

 

ผลการแข่งขันคัดลายมือด้วยดินสอ ระดับประถมศึกษา

1.ลภัสรดา           กุศลวัฒนานภา                 ป.5/5                     เลขที่ 30             รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

2.มนัสนันท์         โสธนะพันธุ์                      G.5/3                     เลขที่ 19             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

3.ณัชชา             จุฬาสถิตย์                        ป.6/5                     เลขที่ 21             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

4.ศลิษา             คุณากรบดินทร์                  ป.5/6                     เลขที่ 12             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

5.พีรยา              ดาวโชติ                            ป.6/5                    เลขที่ 41              รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

6.สุธีรา               คงทรัพย์                           G.4/1                   เลขที่ 2                รางวัลชมเชย

 

ผลการแข่งขันคัดลายมือด้วยดินสอ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1. วชิราภรณ์         เอื้ออำนวยพร                  G.9/1                     เลขที่ 15                รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

2. มิกะ                 สิริพันธุ์                           ม.3/1                      เลขที่ 26                รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

3.วิภาวี                  โคยานากิ                      ม.3/2                      เลขที่ 3                  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

4.รัตนา                  โชคพรทวีสุข                 ม.1/4                     เลขที่ 33                รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

5.ปุณณภา            ปราโมทย์กุล                   ม.2/1                     เลขที่ 20                รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

6.มนัสพร              ธนะนพวรรณ                   ม.2/1                     เลขที่ 12                รางวัลชมเชย

  

ผลการแข่งขันคัดลายมือด้วยพู่กันจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. จิณภัทร           ประเสริฐชูวงศ์                    ม.6/6-1                   เลขที่ 29            รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

2. มนสิชา            ประกายสิทธิ์                      G.11/4                    เลขที่ 5              รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

3. ธนพร               แซ่ลิ้ม                              G.10/1                    เลขที่ 8              รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

4. รัฐนันท์            จิรฐา                                 ม.5/6                      เลขที่ 8              รางวัลชมเชย

5. ณัฐพร              เลิศปรีดานันท์                    ม.5/6                      เลขที่ 43           รางวัลชมเชย

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th