^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

สมครงาน

กิจกรรมรำลึกพระคุณบิดาสถิตในดวงใจ

 งาน การจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ

จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 9 - 20 กรกฎาคม 2561 


วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมที่ดีงามตามอัตลักษณ์ของนักเรียนและเอกลักษณ์ของโรงเรียน
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
3. เพื่อให้ฝ่ายวิชาการมีการบริหารงานเป็นระบบอย่างชัดเจน

            017FFAD5-52CD-4E12-9F28-65B874057E72C17D3770-0474-4B02-B421-46F0AD576301

            DD812DF5-0890-49AA-B233-F5D1EB2756BCEEB32211-6581-44BE-A92E-3A88453BF665

 

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th