^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

สมครงาน

 

กิจกรรม สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ (To Be Number One)
งาน การจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 9 – 20 กรกฎาคม 2561


วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมที่ดีงามตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะและผลงานด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ
5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง

          20180710 11454320180710 114728

           20180710 12353920180710 123551 1

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th