^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

 

 

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาฝรั่งเศส

งานกิจกรรมนักเรียน  ฝ่ายกิจการนักเรียน

วันที่  21 พฤศจิกายน 2560

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมที่ดีงามตามอัตลักษณ์ของนักเรียนและเอกลักษณ์ของโรงเรียน

 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณโดยให้เหตุผลที่เหมาะสมได้

3. เพื่อให้กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาฝรั่งเศสบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

 

111

 

222

 

รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัล 

(นักเรียนได้คะแนนเท่ากัน)

  1. นางสาวสิราคำ ยิ้มอำนวย           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5
  2. นางสาวเปมิกา สุปรียาพร           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5
  3. นางสาวกัลยกร มงคลเพ็ชร         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th