^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

กิจกรรมเปิดโลกอาเซียน

ฝ่ายวิชาการ     งานการจัดการเรียนการสอน

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระหว่างวันที่ 12 มิ.ย. - 4 ก.ย. 60

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว

2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และนำเสนอผลงานได้อย่างถูกต้อง

3.เพื่อให้กิจกรรมเปิดโลกอาเซียนมีการดำเนินงานที่เป็นระบบอย่างชัดเจน

 

IMG 4952

IMG 4955

IMG 4957

IMG 4958

IMG 4962

 

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th