^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ปฎิทิน/นาฬิกา


ข่าวการรับสมัครงาน

job

English Camp

engcamp2

19800911 1288552984577281 6563667430438705832 oวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.50 น ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดพิธีบูชาขอบพระคุณประจำเดือนกรกฎาคม ณ วัดน้อยของโรงเรียนและเพื่อขอพรโอกาสสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 ซึ่งนักเรียนคาทอลิกทุกระดับชั้นร่วมในพิธีโดยมีคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณเป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

19601546 1273594459406467 62081348485785650 n

วันที่ 29 มิ.ย.60 เวลา 8.50 - 9.30 น. ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล ณ วัดน้อยของโรงเรียน คณะเซอร์ คณะครูคาทอลิก และนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธี โดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณเป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

44124วันที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 8.00-16.00 น. ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ งานอภิบาลและแพร่ธรรม จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจสำหรับนักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และ เกรด 7-8 ซึ่งในปีนี้โอกาศฉลองครบรอบ 100 ปี การประจักษ์ของแม่พระฟาติมา ทางโรงเรียนจึงส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักแม่พระฟาติมาให้มากขึ้น โดยมีคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แบ่งปันความเชื่อกับนักเรียน

 

วัตถุประสงค์

  1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ทบทวนชีวิตฝ่ายจิตและความสัมพันธ์กับพระเจ้าแสดงออกถึงความรัก ความศรัทธา แบ่งปันความเชื่อ ภาวนาร่วมกัน และนำหลักคำสอนของศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันตามคุณค่าพระวรสาร

  2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน มีความสามารถในการอภิปลาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบ่งปันพระคัมภีร์เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม

  3.เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนงานปฏิบัติงานประจำปี

อ่านเพิ่มเติม...

19222623 1262429567189623 3118834937563786459 oวันที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 8.00-16.00 น. ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์งานอภิบาลและแพร่ธรรม ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจสำหรับนักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่5-6 ซึ่งในปีนี้เป็นโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปีการประจักษ์ของแม่พระฟาติมา ทางโรงเรียนจึงส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักแม่พระฟาติมาให้มากขึ้นและเพื่อให้ได้เลียนแบบอย่างคุณธรรมของท่าน และเป็นโอกาสให้นักเรียนได้ฟื้นฟูความเชื่อและความศรัทธาต่อพระเป็นเจ้าและต่อแม่พระฟาติมาให้มากยิ่งขึ้น โดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แบ่งปันความเชื่อความศรัทธาและเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณในภาคเช้า ส่วนในภาคบ่ายคณะเซอร์ และคณะครู ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมฐานความรู้ ความเชื่อ ศรัทธาแก่เด็กๆ

อ่านเพิ่มเติม...

18620823 1238269899605590 4940745058948235133 o

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560  ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรมร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียนจัดพิธีบูชาขอบพระคุณพระเปิดปีการศึกษาสำหรับนักเรียนและปฐมนิเทศ เวลา 08.00 - 11.00 น. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และเกรด 4 - 6 เวลา 13.00 - 15.00 น. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 และเกรด 1 - 3 โดยมีคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้เกียรติอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนในหัวข้อ “การเป็นนักเรียนที่ดี มีความรับผิดชอบ และการมีจิตสำนึก” จากนั้นได้มีการแนะนำเซอร์สายชั้น หัวหน้างานปกครอง และครูสายชั้นกิจการนักเรียนตามลำดับ โดยครูเนตรทราย เฉยตรองการทำหน้าที่ปฐมนิเทศนักเรียนเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับและการปฏิบัติตนในการเป็นนักเรียนที่ดี

อ่านเพิ่มเติม...

18556848 1236641299768450 2229434386285895185 o

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560  ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรมร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียนจัดพิธีบูชาขอบพระคุณพระเปิดปีการศึกษาสำหรับนักเรียนและปฐมนิเทศ เวลา 08.00 - 11.00 น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 และเกรด 10-12 เวลา 13.00 - 15.00 น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และเกรด 7 - 9  โดยมีคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้เกียรติอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนในหัวข้อ “การเป็นนักเรียนที่ดี มีความรับผิดชอบ และการมีจิตสำนึก” จากนั้นได้มีการแนะนำเซอร์สายชั้น หัวหน้างานปกครอง และครูสายชั้นกิจการนักเรียนตามลำดับ โดยครูเนตรทราย เฉยตรองการทำหน้าที่ปฐมนิเทศนักเรียนเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับและการปฏิบัติตนในการเป็นนักเรียนที่ดี

อ่านเพิ่มเติม...

16684278 1144429665656281 3206037457585164997 nวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-10.00 น. นักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองวันสมโภชนักบุญโยเซฟและโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสมิสซาปิดปีการศึกษา 2559 โดยมีคุณพ่อฟรังซีสเซเวียร์ มธุรสสุวรรณ เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

16640838 1144390948993486 8759455772868653137 nวันมี่14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา8.00 น. ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดวจนพิธีกรรม สมโภชนักบุญโยเซฟ บริเวณลานสันติภาพ โดยมีคุณพ่อฟรังซีสเซเวียร์ มธุรสสุวรรณ เป็นประธานในพิธี เซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวง เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ อธิการิณีโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ และคณะเซอร์ ร่วมในพิธี และหลังจากจบพิธีวนพิธีกรรมแล้ว นักเรียนคาทอลิกเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา2559 ณ วัดน้อยของโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

16114992 1123867247712523 2489700770278329761 nวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์จัดพิธีถวายบูชามิสซาขอบพระคุณฉลองนักบุญเปาโลกลับใจและกิจกรรมต้อนรับ เซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ คุณพ่อฟรังซีส เซเวียร์ สมหมาย มธุรสสุวรรณ จิตตาภิบาลโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ แมร์มีเรียม เซอร์เซเลสตินา อธิการิณีโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ และเซอร์โรส เดอนีส์ คณะเซอร์ คณะครู สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ นักเรียนคาทอลิก และตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 และเกรด 10 – 12 โดยมีผู้แทนครูและผู้แทนนักเรียนทำหน้าที่กล่าวต้อนรับ คุณสมชัย ธนสารศิลป์ อุปนายกและคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้ คณะครูและนักเรียนได้ส่งมอบความสุข ด้วยการแสดงรำอวยพรและการแสดงบัลเล่ต์ที่พร้อมเพรียง สวยงาม และปิดท้ายด้วยการให้โอวาทของเซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล พร้อมทั้งให้เกียรติบันทึกภาพร่วมกับคณะผู้บริหาร ตัวแทนสมาคมฯ และนักแสดง ณ หอประชุม Trinity ด้วยบรรยากาศอิ่มเอมใจ

อ่านเพิ่มเติม...

15941432 1111639615601953 6021699898183616356 nวันที่ 11-12 มกราคม 2560 ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรมโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้จัดกิจกรรมวันพระคัมภีร์และวันกระแสเรียก โดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นประธานเปิดวจนพิธีกรรมและร่วมด้วยมาแมร์มีเรียม กิจเจริญ เซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ คณะเซอร์ คณะครู และนักเรียนคาทอลิกร่วมกิจกรรมด้วย อีกทั้งตลอดทั้งวันมีกิจกรรมให้นักเรียนร่วมสนุกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

15589623 1095002030599045 3699200270924276033 nวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 – 9.20 น. โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์จัดกิจกรรมคำนับคณะผู้บริหาร อันประกอบด้วยคุณพ่อฟรังซิส เซเวียร์ สมหมาย มธุรสสุวรรณ จิตตาภิบาลโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ มาแมร์ไอรีน ชำนาญธรรม อธิการิณีเจ้าคณะแขวง คณะภคิณีเซนต์ปอลเดอชาร์ตร ประเทศไทย แมร์มีเรียม เดอ แซงต์อานน์ กิจเจริญ และเซอร์เซเลสตินา เดอ มารี กิจเจริญ อธิการิณีโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เนื่องในวันคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ โดยมีคณะเซอร์ คณะครู ตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียน เพื่อแสดงความกตัญญูรู้คุณและส่งมอบรอยยิ้ม ความสุขให้แก่กันและกันเนื่องในโอกาสเทศกาลพิเศษอันใกล้นี้ และได้ชมการแสดงละครเพลง “A Christmas festival” ที่วิจิตรตระการตา ณ หอประชุม Trinity

อ่านเพิ่มเติม...

15590210 1093925240706724 8599883319887578997 nวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 7.40-8.30 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้จัดวจนพิธีกรรมวันสมโภชพระคริสตสมภพ โดยคุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์สมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งท่าน แมร์ไอรีน ชำนาญธรรม แมร์มีเรียม กิจเจริญ เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ คณะเซอร์ คณะครูและนักเรียน สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ พนักงาน ผู้ประกอบการร้านค้า ร่วมในพิธี
15589873 1094076834024898 794632640246748342 nเวลา 9.30 น บาทหลวง 7ท่าน ได้แก่ -บาทหลวงยอดชาย เล็กประเสริฐ -บาทหลวงสหพล ตั้งถาวร -บาทหลวงกรณ์ อดิเรกวุฒิกุล -บาทหลวงสุพัฒน์ หลิวศิริ -บาทหลวงวีรยุทธ์ เกียรติสกุลชัย -บาทหลวงวินัย ฤทธิ์บุญชัย -บาทหลวงสมหมาย มธุรสสุวรรณ เชิญพระกุมารอวยพระพรนักเรียนตามห้องเรียน พร้อมทั้งนักเรียนได้ขอพรพระเนื่องในโอกาสพระคริสตสมภพจากพระกุมาร ทุกห้องเรียนภายในโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

14368781 1040222186077030 3650240125051776938 nวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-10.00น. นักเรียนคาทอลิกทุกระดับชั้นเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญทั้งหลาย โดย มีคุณพ่อยอแซฟ อนุชา ไชยเดช ณ วัดน้อยเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

14233000 995527990546450 6706867446623865757 nวันที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น.พิธีมิสซาขอบพระคุณโอกาสฉลองแม่พระบังเกิด พร้อมทั้งขอพรสำหรับท่านแมร์มีเรียม เดอ แซงอานน์ เซอร์เซเลสตินา เดอ มารี กิจเจริญ อธิการิณีโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เนื่องในโอกาสฉลองศาสนนาม และโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสปิดปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559

อ่านเพิ่มเติม...

279285วันที่ 26-28 สิงหาคม 2559  นักเรียนคาทอลิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และเกรด 11 ได้เข้าร่วมกิจกรรมรวมมิตรศิษย์เซนต์ปอล ที่วังดุม เมาท์เทนแคมป์ จ.กาญจนบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th