^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

45078993 1828849340547640 1327541208276271104 o

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ สมโภชนักบุญทั้งหลาย ณ วัดน้อยของโรงเรียน ซึ่งมีคณะเซอร์ คณะครูคาทอลิก และนักเรียนคาทอลิก ร่วมในพิธี โดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นประธานในพิธี

 

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

44265613 1805582982874276 7796819394180415488 nอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฝ่ายงานอภิบาล โดยแผนกคริสตศาสนธรรม กลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษา จัดงานชุมนุมครูคำสอน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ครั้งที่ 11 และชุมนุมครูคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา, อาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยคณะครูคาทอลิกโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์เข้าร่วมงานชุมนุมในครั้งนี้จำนวน 39 ท่าน

อ่านเพิ่มเติม...

39140998 1722739431158632 8976493678843396096 oวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองแม่พระบังเกิด ขอพรสำหรับท่านมาแมร์มีเรียม กิจเจริญ ท่านอธิการเซเลสตินา กิจเจริญ โอกาสฉลองศาสนนาม และขอพรสำหรับการสอบปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 โดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

40535897 1748685001897408 9122439506534858752 oวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 นักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2,4 และเกรด 7-8,10 ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เวลา 8.00 น.-16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

39976066 2164703627102392 5493706343489470464 n

วันที่ 18 สิงหาคม 2561 ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ณ วัดน้อยของโรงเรียน สำหรับนักเรียนคาทอลิก โดยคุณพ่อ สมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

39017813 1722726974493211 3474023059449446400 oวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 8.00 น. ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม ได้จัดกิจกรรมวจนพิธีกรรมสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ณ บริเวณลานสันติภาพ

อ่านเพิ่มเติม...

39514917 1731404930292082 6097628627057246208 oวันที่ 18 สิงหาคม 2561 นักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และเกรด 11-12 ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เวลา 8.00 น.-16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

38297845 1703390296426879 2435715832332943360 nวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 และเกรด 3-4 ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เวลา 8.00 น.-16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

35496560 1619704414795468 7316677965004144640 n

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และเกรด 5-6 ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เวลา 8.00 น.-16.00 น.

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

วั1528342804123นศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับศีลอภัยบาป ณ วัดน้อย โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

 

อ่านเพิ่มเติม...

1528343060448

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนคาทอลิก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 และเลือกกิจกรรมคาทอลิก ณ ใต้อาคารเซนต์โยเซฟ

อ่านเพิ่มเติม...

27993797 1482570055175572 8902950516136119158 oวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561หลังจากเคารพธงชาติ ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรมจัดพิธีเทิดเกียรติแด่ท่านนักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน โดยมีท่านอธิการเซเลสตินา กิจเจริญ คณะเซอร์ คณะครู นักเรียน และผู้ร่วมงานของโรงเรียนร่วมในพิธี ในโอกาสนี้ท่านอธิการเซเลสตินา กิจเจริญ คณะเซอร์ ผู้แทนนักเรียนทุกระดับชั้น ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ร่วมงานของโรงเรียนถวายช่อดอกไม้แด่ท่านนักบุญโยเซฟหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเทิดเกียรติท่านนักบุญโยเซฟแล้วนักเรียนคาทอลิกทุกคนขึ้นวัดเพื่อร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2560และในโอกาสนี้นักเรียนคาทอลิกทุกคนได้รับเถ้า ซึ่งถือว่าเป็นวันเริ่มต้นเทศกาลมหาพรตเพื่อเตรียมสมโภชปัสกาซึ่งเป็นวันฉลองที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดในรอบปีของพระศาสนจักรคาทอลิกโดยในพิธีบูชาขอบพระคุณมีคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นประธานในพิธี และคุณพ่อวินัย ฤทธิบุญไชย เป็นผู้ร่วมประกอบพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

27072280 1462889317143646 9068925140870850201 nวันที่ 25 มกราคม 2561 ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปาโลกลับใจ ณ วัดน้อยของโรงเรียน สำหรับนักเรียนคาทอลิก โดยคุณพ่อ สมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

26815333 1459970490768862 6183829298889972794 nวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 เวลา 07.20 น. นักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาปและรับศีลมหาสนิทอย่างสง่า ณ วัดน้อยโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ โดยมีคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณเป็นประธานในพิธี หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ ผู้รื้อฟื้นฯขอบพระคุณคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ จิตตาธิการโรงเรียน แมร์มีเรียม กิจเจริญ แมร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย และท่านอธิการเซเลสตินา กิจเจริญ จากนั้น ร่วมอวยพรโอกาสฉลองศาสนนาม แมร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล หลังพิธีนักเรียนและผู้ปกครองร่วมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารหอพักนักเรียนประจำโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

26733983 1459942697438308 1401435831326408275 nวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 นักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจเพื่อเตรียมรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาปและรับศีลมหาสนิทอย่างสง่า โดยช่วงเช้าคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณเป็นผู้เทศน์เตรียมจิตใจ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เซอร์มารีย์ มอนิค เซอร์เบอร์นาดีน ครูทัศนา และคุณครูเกษ์อุบล เป็นผู้จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมจิตใจนักเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th