^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

23737609 1398409220258323 4329939719526350376 o

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.00-16.00 น. ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์งานอภิบาลและแพร่ธรรม ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจสำหรับนักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 3-4 และเกรด 1, 3-4 ซึ่งในปีนี้เป็นโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปีการประจักษ์ของแม่พระฟาติมา ทางโรงเรียนจึงส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักแม่พระฟาติมาให้มากขึ้นและเพื่อให้ได้เลียนแบบอย่างคุณธรรมของท่าน และเป็นโอกาสให้นักเรียนได้ฟื้นฟูความเชื่อและความศรัทธาต่อพระเป็นเจ้าและต่อแม่พระฟาติมาให้มากยิ่งขึ้น โดยคุณพ่อวินัย ฤทธิบุญไชย เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แบ่งปันความเชื่อความศรัทธาและเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณในภาคเช้า ส่วนในภาคบ่ายคณะเซอร์ และคณะครู

อ่านเพิ่มเติม...

23032395 1383470325085546 2407069608281019463 nวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญทั้งหลายแก่นักเรียนคาทอลิก โดยมีคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

418012

วันที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 8.00-16.00 น. ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์งานอภิบาลและแพร่ธรรม ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจสำหรับนักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษา 6และเกรด12 ซึ่งในปีนี้เป็นโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปีการประจักษ์ของแม่พระฟาติมา ทางโรงเรียนจึงส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักแม่พระฟาติมาให้มากขึ้นและเพื่อให้ได้เลียนแบบอย่างคุณธรรมของท่าน และเป็นโอกาสให้นักเรียนได้ฟื้นฟูความเชื่อและความศรัทธาต่อพระเป็นเจ้าและต่อแม่พระฟาติมาให้มากยิ่งขึ้น โดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แบ่งปันความเชื่อความศรัทธาและเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณในภาคเช้า ส่วนในภาคบ่ายคณะเซอร์ และคณะครู ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมฐานความรู้ ความเชื่อ ศรัทธาแก่เด็กๆ

อ่านเพิ่มเติม...

20819665 1319340234831889 5561246564962222514 oวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 8.50 น. ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ณ วัดน้อยโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สำหรับนักเรียนคาทอลิกเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนคาทอลิกได้เพิ่มพูนความรัก ความเชื่อ ความศรัทธาต่อพระแม่มารีย์และนำหลักคำสอนของศาสนา และแบบอย่างพระแม่มารีย์ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันตามคุณค่าพระวรสาร ตามอัตลักษณ์ของนักเรียนและเอกลักษณ์ของโรงเรียนโดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

20776468 1318601108239135 5342256233455487835 oวันที่15สิงหาคม 2560 เวลา 8.00 น. ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดกิจกรรมวจนพิธีกรรมสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ณ บริเวณลานสันติภาพ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรัก ความเชื่อ ความศรัทธาต่อพระแม่มารีย์และนำหลักคำสอนของศาสนาและแบบอย่างของพระแม่มารีย์ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันตามคุณค่าพระวรสาร ตามอัตลักษณ์ของนักเรียนและเอกลักษณ์ของโรงเรียนโดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยแมร์บุญรักษา ศรีตระกูล แมร์มีเรียม กิจเจริญ เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ คณะเซอร์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนศิษย์เซนต์โยเซฟ ตัวแทนผู้ร่วมงาน คณะครู และนักเรียน ร่วมในวจนพิธีกรรม

อ่านเพิ่มเติม...

20626589 1309400329159213 4697704509630832606 oวันที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 8.00-16.00 น. ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์งานอภิบาลและแพร่ธรรม ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจสำหรับนักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษา 4-5 และG 10-11 ซึ่งในปีนี้เป็นโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปีการประจักษ์ของแม่พระฟาติมา ทางโรงเรียนจึงส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักแม่พระฟาติมาให้มากขึ้นและเพื่อให้ได้เลียนแบบอย่างคุณธรรมของท่าน และเป็นโอกาสให้นักเรียนได้ฟื้นฟูความเชื่อและความศรัทธาต่อพระเป็นเจ้าและต่อแม่พระฟาติมาให้มากยิ่งขึ้น โดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แบ่งปันความเชื่อความศรัทธาและเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณในภาคเช้า ส่วนในภาคบ่ายคณะเซอร์ และคณะครู ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมฐานความรู้ ความเชื่อ ศรัทธาแก่เด็กๆ

อ่านเพิ่มเติม...

19800911 1288552984577281 6563667430438705832 oวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.50 น ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดพิธีบูชาขอบพระคุณประจำเดือนกรกฎาคม ณ วัดน้อยของโรงเรียนและเพื่อขอพรโอกาสสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 ซึ่งนักเรียนคาทอลิกทุกระดับชั้นร่วมในพิธีโดยมีคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณเป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

19601546 1273594459406467 62081348485785650 n

วันที่ 29 มิ.ย.60 เวลา 8.50 - 9.30 น. ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล ณ วัดน้อยของโรงเรียน คณะเซอร์ คณะครูคาทอลิก และนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธี โดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณเป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

44124วันที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 8.00-16.00 น. ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ งานอภิบาลและแพร่ธรรม จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจสำหรับนักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และ เกรด 7-8 ซึ่งในปีนี้โอกาศฉลองครบรอบ 100 ปี การประจักษ์ของแม่พระฟาติมา ทางโรงเรียนจึงส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักแม่พระฟาติมาให้มากขึ้น โดยมีคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แบ่งปันความเชื่อกับนักเรียน

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

19222623 1262429567189623 3118834937563786459 oวันที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 8.00-16.00 น. ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์งานอภิบาลและแพร่ธรรม ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจสำหรับนักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่5-6 ซึ่งในปีนี้เป็นโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปีการประจักษ์ของแม่พระฟาติมา ทางโรงเรียนจึงส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักแม่พระฟาติมาให้มากขึ้นและเพื่อให้ได้เลียนแบบอย่างคุณธรรมของท่าน และเป็นโอกาสให้นักเรียนได้ฟื้นฟูความเชื่อและความศรัทธาต่อพระเป็นเจ้าและต่อแม่พระฟาติมาให้มากยิ่งขึ้น โดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แบ่งปันความเชื่อความศรัทธาและเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณในภาคเช้า ส่วนในภาคบ่ายคณะเซอร์ และคณะครู ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมฐานความรู้ ความเชื่อ ศรัทธาแก่เด็กๆ

อ่านเพิ่มเติม...

18620823 1238269899605590 4940745058948235133 o

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560  ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรมร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียนจัดพิธีบูชาขอบพระคุณพระเปิดปีการศึกษาสำหรับนักเรียนและปฐมนิเทศ เวลา 08.00 - 11.00 น. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และเกรด 4 - 6 เวลา 13.00 - 15.00 น. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 และเกรด 1 - 3 โดยมีคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้เกียรติอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนในหัวข้อ “การเป็นนักเรียนที่ดี มีความรับผิดชอบ และการมีจิตสำนึก” จากนั้นได้มีการแนะนำเซอร์สายชั้น หัวหน้างานปกครอง และครูสายชั้นกิจการนักเรียนตามลำดับ โดยครูเนตรทราย เฉยตรองการทำหน้าที่ปฐมนิเทศนักเรียนเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับและการปฏิบัติตนในการเป็นนักเรียนที่ดี

อ่านเพิ่มเติม...

18556848 1236641299768450 2229434386285895185 o

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560  ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรมร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียนจัดพิธีบูชาขอบพระคุณพระเปิดปีการศึกษาสำหรับนักเรียนและปฐมนิเทศ เวลา 08.00 - 11.00 น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 และเกรด 10-12 เวลา 13.00 - 15.00 น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และเกรด 7 - 9  โดยมีคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้เกียรติอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนในหัวข้อ “การเป็นนักเรียนที่ดี มีความรับผิดชอบ และการมีจิตสำนึก” จากนั้นได้มีการแนะนำเซอร์สายชั้น หัวหน้างานปกครอง และครูสายชั้นกิจการนักเรียนตามลำดับ โดยครูเนตรทราย เฉยตรองการทำหน้าที่ปฐมนิเทศนักเรียนเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับและการปฏิบัติตนในการเป็นนักเรียนที่ดี

อ่านเพิ่มเติม...

16684278 1144429665656281 3206037457585164997 nวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-10.00 น. นักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองวันสมโภชนักบุญโยเซฟและโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสมิสซาปิดปีการศึกษา 2559 โดยมีคุณพ่อฟรังซีสเซเวียร์ มธุรสสุวรรณ เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

16640838 1144390948993486 8759455772868653137 nวันมี่14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา8.00 น. ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดวจนพิธีกรรม สมโภชนักบุญโยเซฟ บริเวณลานสันติภาพ โดยมีคุณพ่อฟรังซีสเซเวียร์ มธุรสสุวรรณ เป็นประธานในพิธี เซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวง เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ อธิการิณีโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ และคณะเซอร์ ร่วมในพิธี และหลังจากจบพิธีวนพิธีกรรมแล้ว นักเรียนคาทอลิกเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา2559 ณ วัดน้อยของโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

16114992 1123867247712523 2489700770278329761 nวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์จัดพิธีถวายบูชามิสซาขอบพระคุณฉลองนักบุญเปาโลกลับใจและกิจกรรมต้อนรับ เซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย โดยมีพระสังฆราช ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ คุณพ่อฟรังซีส เซเวียร์ สมหมาย มธุรสสุวรรณ จิตตาภิบาลโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ แมร์มีเรียม เซอร์เซเลสตินา อธิการิณีโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ และเซอร์โรส เดอนีส์ คณะเซอร์ คณะครู สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ นักเรียนคาทอลิก และตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 และเกรด 10 – 12 โดยมีผู้แทนครูและผู้แทนนักเรียนทำหน้าที่กล่าวต้อนรับ คุณสมชัย ธนสารศิลป์ อุปนายกและคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้ คณะครูและนักเรียนได้ส่งมอบความสุข ด้วยการแสดงรำอวยพรและการแสดงบัลเล่ต์ที่พร้อมเพรียง สวยงาม และปิดท้ายด้วยการให้โอวาทของเซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล พร้อมทั้งให้เกียรติบันทึกภาพร่วมกับคณะผู้บริหาร ตัวแทนสมาคมฯ และนักแสดง ณ หอประชุม Trinity ด้วยบรรยากาศอิ่มเอมใจ

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th