^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

 วันศุกร์ที่ 4 – วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมเชิงทัศน์ ค่ายพักแรม เชิดชูคุณธรรม พัฒนาผู้เรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเกรด 7 ณ ค่ายเสือป่าแคมป์ จังหวัดสระบุรี โดยมีเซอร์เซเลสตินา กิจเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวให้โอวาทเรื่อง การใช้คำพูดที่เหมาะสม การเคารพศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ การช่วยเหลือกัน กล่าวคือ ผู้ที่แข็งแรงควรให้ความช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่า รวมทั้งให้ใช้เวลาในการศึกษาและบันทึกในสิ่งที่ไม่เคยรู้ ไม่เคยเห็นตลอดสองข้างทางระหว่างการเดินทาง เพราะนั่นเท่ากับเป็นกำไรชีวิตที่นอกเหนือบทเรียน พร้อมทั้งนำสวดขอพรพระเป็นเจ้า แม่พระและนักบุญยอแซฟเพื่อคุ้มครองดูแลเป็นพิเศษในการนี้มีเซอร์เบอร์นาดีน สุกัลยา สถาพรวลัยรัตน์ ครูเนตรนารีและครูในระดับชั้นทำหน้าที่ดูแลนักเรียน

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมที่ดีงามตามอัตลักษณ์   

    ของนักเรียนและเอกลักษณ์ของโรงเรียน

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้  

    และสื่อต่างๆ รอบตัว

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถดำเนินการตาม

    วัตถุประสงค์อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย

5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนยอมรับความคิดเห็นและวัฒธรรมที่แตกต่าง

6. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

7. เพื่อให้กิจกรรมเชิงทัศน์ ค่ายพักแรม เชิดชูคุณธรรม พัฒนาผู้เรียน มีการบริหารงานเป็นระบบอย่างชัดเจน

8. เพื่อให้โรงเรียนมีการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และ  

    กระตุ้นให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

 

20643223 1308585699240676 6523446514005716653 o20615795 1308785245887388 4250102197932912910 o20544039 1308784469220799 8833060717306256381 o20507609 1308785325887380 3800153270213878962 o

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th