^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

             วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมเชิงทัศน์ ค่ายพักแรม เชิดชูคุณธรรม พัฒนาผู้เรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และเกรด 2 ณ ค่ายบ้านสวนยอแซฟ จังหวัดนครปฐม โดยมีเซอร์เซเลสตินา กิจเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนให้โอวาทให้กับนักเรียนในเรื่อง การทำงานร่วมกับผู้อื่น ใฝ่เรียนรู้ และความมีวินัยในตนเอง พร้อมทั้งนำสวดขอพรแม่พระและนักบุญยอแซฟเพื่อการเดินทางโดยสวัสดิภาพ ซึ่งกิจกรรมนี้เชิงทัศน์ฯ ในครั้งนี้มีเซอร์มารีเอตตา แคททียา จงสมชัย และครูประจำชั้น ครูผู้ช่วย ตลอดจนครูผู้สอนวิชาเนตรนารีร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

วัตถุประสงค์

 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมที่ดีงามตามอัตลักษณ์  

 

    ของนักเรียนและเอกลักษณ์ของโรงเรียน

 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 

 

    และสื่อต่างๆ รอบตัว

 

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์

 

4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถดำเนินการตาม

 

    วัตถุประสงค์อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย

 

5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนยอมรับความคิดเห็นและวัฒธรรมที่แตกต่าง

 

6. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 

7. เพื่อให้กิจกรรมเชิงทัศน์ ค่ายพักแรม เชิดชูคุณธรรม พัฒนาผู้เรียน มีการบริหารงานเป็นระบบอย่างชัดเจน

 

8. เพื่อให้โรงเรียนมีการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และ 

 

    กระตุ้นให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

 

 

20431242 1305895059509740 8926565887008137752 n20597151 1305895586176354 6231291760009769588 n20430026 1305895782843001 6915216265518642094 n20431428 1305895162843063 5871411348566533081 n

 

 

 

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th