^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

         วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเกรด 9 (To Be Number One) ณ สถานสงเคราะห์บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ ในการนี้เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนให้โอวาทให้กับนักเรียนเรื่อง การเสียสละ ความรัก ความเมตตาต่อผู้อื่น ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเกรด 9 โดยมีผู้แทนโรงเรียน ได้แก่ เซอร์เบอร์นาดีน สุกัลยา สถาพรวลัยรัตน์ ครูวันดี แสงเพชร ครูโชติพันธ์ ตันวิเชียรและครูรัสรินทร์ เอนกกุลพิพัฒน์ พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนทำหน้าที่มอบของให้กับหน่วยงาน อันสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน “ใจเมตตา” และเอกลักษณ์ของโรงเรียน “รักเมตตา สละตนเพื่อผู้อื่น”

 

วัตถุประสงค์

     1.   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการทำงานด้วยความมุ่งมั่นและมีความรัก เมตตารู้จักการให้  การเสียสละแบ่งปันเพื่อผู้อื่น

     2.   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นและประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม

     3.   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการทำงานร่วมกัน  เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้จักการรับฟังความคิดเห็นในการวางแผนการทำงาน 

     4.   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถปรับปรุงพัฒนาการทำงานจนบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมาย

 

20431356 1305887666177146 8217725959204676048 n20525820 1305959059503340 5677531109705933780 n20476171 1305959066170006 1542471302737871395 n20597128 1305959342836645 3869908263233576683 n

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th