^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

สมครงาน

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการทำงานด้วยความมุ่งมั่นและมีความรักเมตตา  รู้จักการให้  การเสียสละแบ่งปันเพื่อผู้อื่น

2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

3.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการวางแผนทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ

4.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

5.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนและคณะภคิณีเซนต์ปอล เดอ  ชาร์ตร

49805583 1943594172406489 3055667754188144640 o50250734 1942406595858580 767078625034895360 o50302012 1940685649364008 4796405741420281856 o50337258 1940685439364029 3657585898641424384 o50407318 1943591865740053 7866657843041009664 o50513925 1940681412697765 8926577225331900416 o50463110 1943593949073178 8761462030885453824 o50496126 1940685449364028 1774108856624873472 o50513925 1940681412697765 8926577225331900416 o50529078 1942407972525109 160040394233479168 o50910820 1942407115858528 81305199792095232 o

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th